Rådmannens forslag er basert på de økonomiske rammene som regjeringen og stortingsflertallet har lagt for kommunene, samt tidligere vedtak i Asker kommunestyre.

Vi må dessverre konstatere at regjeringspartiene Høyre og Frp, og deres budsjettpartnere i Stortinget, KrF og Venstre, prioriterer skattelettelser til dem som har mest fra før, fremfor et godt kommunalt tjenestetilbud.

Les også: Asker kommune må kutte 80 millioner kroner

Les også: Budsjettsprekk på 39 millioner for Heggedal skole

Les også: Kutt og prioriteringer

Les også: Varmestua kan måtte stenge døren for rusmisbrukere om natten

Dette får konsekvenser for både drift og investeringer i en presskommune som Asker.

Regjeringens politikk gir mer i lomma til en stor andel av innbyggerne i Asker, men de samme innbyggerne må innse at de ikke kan få både i pose og sekk. Mer i lomma gir mindre til fellesskapet.

Ap, MDG, SV og Sp har likevel funnet rom for å styrke tjenestetilbudet på noen områder, men langt fra så mye som vi kunne ha gjort, om våre partier på Stortinget hadde fått gjennomslag for sine forslag til statsbudsjett.

Innenfor helse og omsorg foreslår vi å følge opp et tidligere enstemmig vedtak i kommunestyret om et lavterskel døgntilbud for psykisk syke.

Det er på høy tid at en kommune med 60.000 innbyggere får på plass et slikt tilbud. Vi foreslår også en betydelig styrking av rusomsorgen, samt en bedre grunnbemanning innen hjemmesykepleien.

Innenfor oppvekst har vi funnet rom for å styrke lærertettheten, med særlig fokus på tolærersystem i basisfagene i ungdomsskolen.

En har høstet gode erfaringer med dette ved Hovedgården ungdomsskole i Heggedal, og vi mener dette må fases inn ved de øvrige ungdomsskolene.

På en debatt arrangert av Asker Idrettsråd i valgkampen sa representanter fra alle partier at de gikk inn for en time fysisk aktivitet hver dag i skolen.

Vi følger opp dette og foreslår en forsiktig innfasing innenfor ansvarlige økonomiske rammer.

Erfaringer fra Hovedgården ungdomsskole, og en lang rekke andre skoler rundt omkring i landet, viser at et enkelt skolemåltid gir et bedre miljø for læring.

Det har også en god effekt på det sosiale miljøet på skolene. Vi foreslår også her en gradvis opptrapping, der ungdomsskolene prioriteres i første omgang.

Vi har funnet rom for disse satsingene først og fremst gjennom å stille større krav til effektivisering i den daglige kommunale driften, lavere finanskostnader og nedjustert netto driftsresultat noe.

På investeringsbudsjettet har vi foretatt omprioriteringer til fordel for flere boliger til unge funksjonshemmede, flerbrukshall på Borgen, nærmiljøanlegg og ikke minst bedre tilrettelegging for bruk av sykkel.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Etter valget tidligere i høst ble Ap, MDG, SV og Sp i Asker enige om et politisk og valgteknisk samarbeid.

Vi arbeidet frem en avtale om hvilke prioriteringer vi vil stå sammen om de neste fire årene. Som et resultat av dette har vi også utarbeidet et felles budsjettforslag.

Vi håper at de andre partiene vil komme oss i møte på flere av de områdene vi har løftet frem i vårt forslag, til beste for de fleste av Askers innbyggere – unge som eldre.