Samtlige kommuner i Norge berøres av flyktningsituasjonen i Europa – også våre lokalmiljø.

I en krevende situasjon har frivilligheten vist vei. Beboere på mottakene er møtt av frivillige som har gitt dem blant annet klær til en norsk vinter. Denne innsatsen fortjener en stor takk og heder.

Nå må kommunen bygge på det gode arbeidet. Gjennom god koordinering og ulike tiltak kan vi raskest mulig gå i gang med den viktige integreringsjobben.

Les også: Asker, flyktninger og asylsøkere

Les også: Oppretter nytt akuttmottak for flyktninger på Dikemark

Les også: Flyktningstrømmen kan gi gigantregning og budsjettkutt for Asker og Bærum

Fremover skal Askers politikere blant annet diskutere det eksakte antallet Asker skal bosette.

Venstre er opptatt av at vi skal ta vår del av ansvaret. Men uansett hva det eksakte antallet blir – vi står alle overfor den samme store oppgaven med å integrere nye medborgere inn i våre lokalmiljø.

Venstre tror vi nå trenger å diskutere oss frem til gode muligheter og løsninger på hvordan vi som kommune skal håndtere integreringsarbeidet vi står overfor.

For løsningene vi leter etter, finnes i skjæringspunktet mellom mange ulike aktører. Frivilligheten, kommunale tjenester, statlige instanser, lokalsamfunn, private bedrifter osv.

De færreste har svaret alene, men sammen kan vi utvikle gode løsninger på en utfordrende situasjon.

Vi kan gjerne også lære av andre kommuner. På Lillehammer får flyktninger som har fått oppholdstillatelse, mulighet til å lære norsk gjennom å arbeide som et alternativ til mer ordinær norskopplæring.

For eksempel får flyktninger fra Eritrea arbeide på Lillehammer helsehus og lære norsk gjennom samvær med kolleger og pasienter.

Spørsmålet er om vi i Asker vil være like fremoverlent i å finne nye modeller for å skape et inkluderende samfunn, gjerne i kombinasjon med arbeidsrettede aktiviteter.

Forskning ved blant annet Universitetet i Tromsø viser med eksempler fra Finnmark at innvandrere og flyktninger med relativt enkle grep kan settes i stand til å starte egen virksomhet, gjerne basert på deres gründererfaring fra hjemlandet.

Foruten språk og kulturopplæring pekes det på entreprenørskapskurs, etablering av nettverksarenaer og mentorordninger – gjerne i kommunal regi.

Menneskene som kommer og ønsker å bosette seg her er ulike og har forskjellige erfaringer, utdanningsnivå og arbeidsbakgrunn.

Derfor må også tiltakene for integrering være sammensatte og ulike. Gjennom å se ulike behov, gi mennesker ansvar, legge godt til rette for private og frivillige initiativ kan vi utløse synergier som gir god og rask integrering.

Asker Venstre har tro på at bosettingen av flyktninger må skje spredt i kommunen.

Vi tror på aktiv støtte til frivillig innsats. Men vi tror også kommunen kan bruke sin egen rolle som en stor arbeidsgiver, som koordinator, som fasilitator av møteplasser for å bistå for eksempel gründere blant nye innbyggere.

Vi tror også Asker kommune må ha et nært og svært aktivt forhold til Nav som samarbeidspartner der målet er god språkutvikling i kombinasjon med arbeidserfaring.

Gjennom slike tiltak tror vi Asker står enda bedre rustet til å ta imot og integrere de mennesker som kommer til oss. Når ekstraordinære situasjoner oppstår, så må vi også legge hodet litt ekstra i bløt.

Frivilligheten har tatt ansvar når utfordringene har møtt oss. Nå må det følges opp og legges til rette for en bred innsats for integrering.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Venstre tror det er svært viktig at vi arbeider offensivt, strukturert og systematisk med ulike tiltak og ikke minst ser på erfaringer fra andre kommuner som lykkes bedre med å få innvandrere og flyktninger i jobb.

For uansett om vi måtte mene at alle flyktninger helst burde hjelpes «der de er», så er faktisk noen av dem – allerede her.