Riksveiene hadde et etterslep på 45 milliarder kroner. Fylkesveiene et etterslep på 75 milliarder. Og jernbanen et etterslep på 17 milliarder.

Siden 2013 har dette hatt høy prioritet hos oss, med en jernbanereform, en veireform og en bompengereform.

Og med statsbudsjettfremleggelsen kan vi si at nå er snuoperasjonen et faktum.

Les også: En god dag for Asker og Bærum

Les også: Statsbudsjettet: Næringsrådene skuffet over tiltakspakken

Les også: Penger til Ringeriksbane og E16 i statsbudsjettet

Les også:

De totale bevilgningene til samferdsel passerer 60 milliarder kroner, og Nasjonal transportplan overoppfylles.

Investeringsfondet på 100 milliarder kroner er nå fullfinansiert.

Vedlikeholdsetterslepet på vei reduseres med 2,1 milliarder kroner, mens vedlikeholdsetterslepet på bane reduseres med 550 millioner kroner.

Vi bevilger 1,5 milliarder kroner til fylkesveiene, og ligger med det 1,5 milliarder kroner foran den rødgrønne planen.

Alle igangsatte prosjekter gjennomføres med full kraft både på vei og bane.

Kort sagt er dette et budsjett for arbeid, for aktivitet og for omstilling.

Dette vil også ha stor effekt i Akershus og spesielt Asker og Bærum:

I alt 900 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Sandvika-Wøyen i Bærum, en del av Oslopakke 3. Arbeidet startet i januar i år, og skal være ferdig i 2019. Den 3,5 kilometer lange strekningen Sandvika-Wøyen er planlagt utbygd som firefelts vei i tunnel (Bjørnegårdtunnelen) under Sandvika fra Kjørbo til Bærumsveien.

Regjeringen har i 2015 gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starte reguleringsarbeidet for Ringeriksbanen og ny E16 som et felles prosjekt, med start i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Den nye banen skal gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen.

62 millioner kroner er foreslått til Heggedal stasjon, til forlenging av krysningssporet og plattformen for å øke kapasiteten.

Det er satt av 340 millioner kroner til fornying av infrastruktur i Oslo-området. Prioriterte tiltak bidrar til å redusere antall feil på signalanlegg, kontaktledningsanlegg og sporveksler. I tillegg er det satt av 113 millioner kroner til diverse kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området, blant for å fjerne flaskehalser på Asker stasjon.

Når nå vedlikeholdsetterslepet snus, kan det høres ut som en lang oppramsing av enorme tall som det kan være vanskelig å forholde seg til.

Men dette handler til syvende og sist om mennesker. Om at togene går når de skal, også på de kaldeste vinterdagene. At veiene våre er så gode at vi kommer trygt frem.

Og at varer vi produserer i Norge raskt kan komme ut i verden, og bidra til at vi har en jobb å gå til hver dag.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Denne regjeringen har satt i gang mange tiltak som skal forbedre norsk konkurransekraft. Norge er et dyrt land å produsere i, men løsningen er ikke å bli billigst, men smartest.

Derfor prioriterer regjeringen mer til næringsrettet forskning, skattelettelser til norske bedrifter og raskere bygging av vei og bane.

Vi investerer i grønne løsninger i dag for å ta ledelsen i det grønne skiftet i fremtiden.

Denne regjeringen skal lede landet fra en gryende pessimisme til ny optimisme.