Skip to main content

Hvor skal vi bygge?

DEBATT: – Få spørsmål engasjerer mer enn hvor vi bygger boliger, og hvordan vi utnytter våre områder og planlegger biltrafikk og kollektivtransport, skriver fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Her på et debattmøte om E18 og Oslopakke3 på Sandvika videregående skole, med blant andre KrF-leder Knut Arild Hareide (i midten foran).
DEBATT: – Få spørsmål engasjerer mer enn hvor vi bygger boliger, og hvordan vi utnytter våre områder og planlegger biltrafikk og kollektivtransport, skriver fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Her på et debattmøte om E18 og Oslopakke3 på Sandvika videregående skole, med blant andre KrF-leder Knut Arild Hareide (i midten foran).

Innspill. Skal vi utvikle helt nye byer i Akershus? Bør veksten styres til noen få byer, eller spres på mange lokalsamfunn?

Få spørsmål engasjerer mer enn hvor vi bygger boliger, og hvordan vi utnytter våre områder og planlegger biltrafikk og kollektivtransport.


Folketallet i Oslo og Akershus vil øke med 350.000 personer i løpet av de neste 20 årene. Antallet arbeidsplasser forventes å øke med nesten 10.000 per år. Hvor skal disse menneskene bo, arbeide og hvordan skal de reise i fremtiden?

Hvordan ivaretar vi rekreasjonsområder og landbruksjord for generasjonene etter oss?

Hovedstadsregionen er i en heldig situasjon, med en ung og velutdannet befolkning. Den økende tilflytningen er en ressurs som kan styrke næringslivet og velferden i regionen. Vi må legge en plan som utnytter mulighetene veksten gir, og som samtidig løser de utfordringene veksten bringer i regionen.

Oslo og Akershus samarbeider om å lage en felles regional areal- og transportplan for hovedstadsområdet. Utover høsten skal kommunepolitikerne og transportetatene diskutere viktige veivalg og gi innspill til arbeidet.

Planen vil påvirke samfunnsutviklingen i hele regionen de neste 20 årene. Den vil bety mye for kommunenes arealplanlegging, og for fylkets og statens prioriteringer innen areal og transport.

Det er nå det er størst mulighet til å være med å forme planen, og derfor er det viktig at kommunene og innbyggerne engasjerer seg nå. Blant de mange spørsmål som må besvares, er hvor veksten i boliger og arbeidsplasser bør komme, og hvordan vi skal reise til og fra våre daglige gjøremål.

I den regionale planen skal vi avklare hvilke byer og tettsteder i Akershus vi vil satse på i fellesskap, og som bør få den største veksten.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi kommer ikke utenom at befolkningsveksten i vår region vil kreve bruk av noe skogs- og jordbruksarealer. Hvordan skal vi både verne friluftsområder og verdifull matjord, og samtidig legge til rette for vekst? Hvordan bygge videre på de kvalitetene vi har i små byer og tettsteder slik at de blir til større kraftsentre med urbane kvaliteter, gode bomiljø og et variert næringsliv?

Nye boliger, handel, tjenester og fritidstilbud må plasseres slik at vi får gjort våre daglige ærender ved å gå, sykle eller bruke kollektivtransport.

Vi må bli mindre avhengige av personbilen, også utenfor Oslo. Det vil bidra til å redusere klimautslippene i vår region. Vi må

bygge tettere enn før, og nærmere tettstedssentrene og knutepunktene for kollektivtrafikk.
Arbeidsplasser og boliger må ha nærhet til barnehager, skoler, butikker, rekreasjonsområder og kulturtilbud. Hvor vi plasserer fremtidige arbeidsplasser er viktig for å kunne redusere transportbehovet.

Samtidig må vi hindre nedbygging av viktige grøntområder. Planen skal bidra til at innbyggerne i Akershus også i fremtiden skal ha tilgang på friluftsområder, og opprettholde Akershus som ett av landets mest produktive landbruksfylker.

En bred politisk enighet er viktig for at en regional plan faktisk får betydning. For at dette planarbeidet skal lykkes, er det avgjørende at stat, fylkeskommune og kommuner har vilje og evne til å følge opp planen innenfor sine ansvarsområder.

Folks bosted, arbeidsplass, studiested og fritidsaktiviteter krysser kommunegrensene i svært stor grad i vår region. Da er det avgjørende med god arbeidsdeling og et godt samarbeid mellom kommunene, fylket og staten for å gi innbyggerne gode tjenester. Måten å oppnå dette på er blant annet å ha én samletplan for felles utnyttelse av våre arealer og transportløsninger.

En regional plan for areal og transport kan virke fjern og ubetydelig for mange, men den vil faktisk bety mye for hvordan Osloregionen skal utvikle seg i fremtiden.

Derfor oppfordrer jeg kommunepolitikerne og innbyggerne til å komme med sine meninger, delta i diskusjonen og bidra med innspill.

Nils Aage Jegstad,

Høyre,

fylkesordfører

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.