Går sammen om boligtiltak for unge

HØYRE OG AP: Høyres Bjørn Røtnes og Aps Kjell Maartmann-Moe er enige om hvordan Bærum kommune skal skaffe flere billige boliger i Bærum. FOTO: KARL BRAANAAS

HØYRE OG AP: Høyres Bjørn Røtnes og Aps Kjell Maartmann-Moe er enige om hvordan Bærum kommune skal skaffe flere billige boliger i Bærum. FOTO: KARL BRAANAAS

Det tas grep for å sette opp flere billige boliger i Bærum. Reguleres det inn mer enn 25 boliger i et felt skal inntil 20 prosent av dem være leiligheter mellom 30 og 50 kvadratmeter.

DEL

Dette er bare ett av forslagene som er fremmet for at det skal bli enklere å skaffe billig bolig i Bærum. Kommunen skal også ta større ansvar for boligpolitikken gjennom tomte- og eiendomskjøp.

Bak forslaget står Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, MDG, SV og KrF i Bærum. De har gått sammen om et fellesforslag for å skaffe flere rimelig boliger i kommunen.

LES OGSÅ: Krever tiltak for å få flere og billigere boliger til unge i Bærum

Frp og Rødt gikk imot

Alle partiene, bortsett fra Frp og Rødt har satt opp fem målpunkter og 12 tiltak som skal være redskap i arbeidet med å skaffe flere rimelige boliger.

– Det er gledelig at et så bredt politisk flertall står bak en så politisk viktig sak for kommunen. Her drives det realpolitikk på et viktig område hvor vi skal bidra til å skaffe flere rimelige boliger til unge mennesker og nøkkelpersonell som kommunen har bruk for. Det vil si blant annet ansatte i skolen, barnehager og i velferdssektoren, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet da saken nylig var oppe i formannskapet i Bærum.

Over en lengre periode i vår og forsommeren har det vært jobbet for å få til et bredest mulig flertall og saken har vært oppe hele tre ganger til behandling i formannskapet.

Fremskrittspartiet stemte for et par av punktene i fellesforslaget.

– Her er det vedtatt en rekke selvfølgeligheter som ville blitt behandlet av planutvalget i kommunen. Med alle disse punktene blir det et for høyt detaljnivå og for mye styring, sa Frps Torbjørn Espelien i formannskapet.

Partiet Rødt har tidligere vært for et fellesforslag, men har nå hoppet av mange av punktene.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret onsdag.

LES OGSÅ: Klarer ikke henge med de rike: - Jeg føler at jeg ikke strekker til for barna mine

Her er politikernes fem mål og 12 tiltak

Mål:

 1.  Bærum kommune tar et større ansvar for boligpolitikken gjennom tomte- og eiendomskjøp.
 2.  Kommunen må skape/sørge for forutsigbarhet for alle aktørene i boligmarkedet gjennom sine vedtak og planer.
 3.  Det settes årlige mål for andelen rimelige boliger.
 4.  Øke antall boliger for nøkkelpersonell i kommunen og yngre førstegangs kjøpere.
 5.  Øke antall ordinære utleieboliger.

Boliger som omfattes av bestemmelser i dette vedtaket og senere forbundne vedtak, må bebos av den som eier/leier den. Boligene kan ikke fremleies. Maksimalt antall beboere per bolig kan tallfestes. Boligen kan ikke være sekundærbolig.

LES OGSÅ: Ungdom og boligpriser

Tiltak:

 1. Rådmannen skal ha redskap for aktivt tomte- og eiendomskjøp til kommunale arealbehov.
 2. Gi rom for boligprosjekter med lavere kvalitetskrav og høyere arealutnyttelse for å oppnå rimeligere ordinære boliger til eie eller leie formål.
 3. I fremtidige areal-, område- og kommunedelplaner må det kunne forutsettes at det skal kunne reguleres for kommunale boliger med kommunal tilbakekjøpsrett.
 4. Kommunen må som reguleringsmyndighet i større grad stille krav i areal- og reguleringsplaner om rekkefølgebestemmelser og sammensetning, størrelser og standard på boliger og kommunal forkjøps- og tilbakekjøpsrett av kommunale boliger. Krav om bilpoolordninger og andre miljøtiltak må også inn plan- og reguleringsarbeidet
 5. Det kan gis rom for lavere parkeringsdekning der målet er rimeligere boliger for å få ned produksjonskostnadene.
 6. Det er vesentlig at eventuelle reduksjoner i parkeringsdekningen ledsages av forpliktende avtaler om etablering og deltagelse i bilpoolordninger.
 7. I reguleringsplaner med mer enn 25 boliger skal inntil 20 prosent være leiligheter mellom 30 og 50 kvadratmeter.
 8. For å nå målene om en jevn geografisk fordeling av boliger til kommunens målgrupper skal det åpnes opp for bruk av kommunal forkjøpsrett. I reguleringsplaner med flere enn 20 boliger skal inntil 10 prosent kunne ha vilkår om forkjøpsrett
 9. Kommunen må være en aktiv forhandler med private utbyggere for å søke å oppnå tilbakekjøpsordninger forvaltet av kommunen, boligsammensetning, bilpoolordning og andre miljøtiltak.
 10. Kommunen skal være en viktig samarbeidspartner og legge til rette for tiltak og prosjekter som bidrar til flere rimelige utleieboliger for ungdom. Stiftelsen utleieboliger for ungdom opprettet av kommunestyret på 80 tallet er et eksempel på en slik samarbeidspartner.
 11. Kommunen må vurdere bruk av etableringslån og/eller etableringstilskudd til gitte grupper boligsøkere.
 12. Ordningen fra «leie til eie» videreføres.

Høye kvadratmeterpriser

I gjennomsnitt koster det rundt 60.000 kroner pr. kvadratmeter for en brukt leilighet i Bærum, mens det for nye er rundt 75.000 kroner. I snitt er en nyoppført bolig 30 prosent høyere priset enn en bolig som er eldre enn 10 år.

Artikkeltags