Innfører forbud mot torskefiske i Oslofjorden

SLUTT PÅ DETTE: Kysttorsken er på et kritisk lavt nivå i Oslofjorden. Foto: Espen Andersen

SLUTT PÅ DETTE: Kysttorsken er på et kritisk lavt nivå i Oslofjorden. Foto: Espen Andersen

En kritisk lav bestand av kysttorsk gjør at Regjeringen innfører forbud mot fiske av kysttorsk fra 15. juni i år.

DEL

– Både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres og områdene der torsken gyter må beskyttes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, om forbudet som gjør at det blir forbudt med fritidsfiske etter torsk langs strendene og på fjorden i Asker og Bærum.

Forbudet gjelder fra Lindesnes til Svenskegrensen, ifølge en pressemelding fra Regjeringen. Det blir også forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte gyteområder

Fritidsfiske rammer

– Årsakene til situasjonen for kysttorsken er sammensatt. Området rundt Oslofjorden er tett befolket, og fritidsfiske står for den største andelen av fisket etter torsk. Også yrkesfiskerne må bidra med sitt. Situasjonen er krevende og det vil ta tid å gjenoppbygge bestanden. Hvis alle tar et ansvar har jeg stor tro på at disse tiltakene på sikt vil bedre tilstanden for kysttorsken, sier fiskeriministeren.

Alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

– Jeg har også hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund om saken, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som nå innføres ivaretar fritidsfiskerne på en god måte, sier Nesvik.

Klimaendringer

– Vi er svært fornøyd med at fiskeriministeren har fulgt våre råd og innfører et strengt, men forhåpentligvis effektivt vern av kysttorsken i sør. Det sier fiskeridirektør Liv Holmefjord en pressemelding fra Fiskeridepartementet.

– Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrak-kysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette. Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier Holmefjord.

Yrkesfiskerne som blir rammet av de nye reguleringene vil kunne få dispensasjon fordi Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å ta vare på et tradisjonelt yrke, og i tillegg opprettholde ordningene med kaisalg i dette området.

Det er også besluttet at kvoten på kystsel skal økes med 20 prosent for å redusere presset på kysttorsken

Om tiltakene:

Alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

Forbud mot å fiske torsk

Forbud mot torskefiske innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen mot Sverige innebærer at all bifangst av torsk settes ut igjen.

Av hensyn til blant annet yrkesfiskernes driftsgrunnlag, fiske etter andre arter og mottaksstrukturen, er det åpnet for en begrenset dispensasjonstilgang for yrkesfiskere. Fiskeridirektoratet kan stille vilkår om prøvetaking, sporing og fangstrapportering for forskningsformål.

Det innføres blant annet en begrenset dispensasjonsadgang for påbudet om å bruke sorteringsrist i rekefiske i hele Skagerrak. Oppsamlingspose med en minste maskevidde på 160 mm tillates innenfor grunnlinjen langs strekningen fra Telemark til grensen til Sverige.

Forbud mot alt fiske i områder hvor torsken gyter

Det innføres et totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april. Dette gjelder 14 områder langs kysten fra Lindesnes til Sverige. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillatt siden dette er helt selektivt.

Økt kystselkvote

For å få en mest mulig helhetlig beskyttelse av kysttorsk, er det besluttet at kvoten på kystsel skal økes med 20 prosent for å redusere predatorpresset på kysttorsken.

Siden kystsel og kysttorsk har mye av det samme beitegrunnlaget, vil et økt uttak av kystsel kunne bidra til et styrket livsgrunnlag for kysttorsken.

I praksis innebærer dette at jaktkvotene på steinkobbe økes til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vestfold og 12 dyr i Telemark.

Arbeid med å styrke kysttorskbestanden

De nye tiltakene kommer parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som er et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. Ny kunnskap fra prosjektet vil kunne bidra til reguleringsutviklingen av tiltakene som nå innføres.

Tiltakene oppsummert:

  • Direktefiske etter torsk fra Telemark til grensen mot Sverige innenfor grunnlinjen forbys
  • Totalt fiskeforbud i områdene torsken gyter, fra 1. januar – 30. april, i området fra Lindesnes til Sverige.
  • Undervannsjakt tillates i gytefelt da dette er helt selektivt
  • Fiskeridirektoratet kan gi en begrenset dispensasjonsadgang. Det kan settes vilkår for å øke kunnskap.
  • Bestandsutviklingen og effektene av forvaltningstiltakene følges opp i reguleringsmøter, og i tråd med ny kunnskap om fritidsfiske, gytefelt, bestandsutvikling og fangstpress.
  • Selkvoten i området økes med 20 prosent.
  • Departementet vurderer tiltakene etter 3 år.
  • Reguleringene trer i kraft 15. juni 2019. Kilde: Regjeringen

Kart

Kart (pdf-format)

Forbudsområde.pdf

Artikkeltags