Skip to main content

Behov for endringer

SENTRALE: – Det må gjøres endring «for å få en helhetlig, trygg og forutsigbar situasjon for planlegging av Asker», skriver Øivind Lunde (til høyre), her på toppen av Asker rådhus. Innfelt fra venstre rådmann Lars Bjerke, eiendomsinvester Espen Tandberg, kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og kommunaldirektør Tuss Benum. FOTO: KARL BRAANAAS OG KNUT BJERKE

Asker kommune. På bakgrunn av vår henvendelse til kontrollutvalget er det i en revisjonsrapport avdekket uklare roller mellom kommuneplansjef og plan- og bygningssjef.

At dette er reelt er bekreftet av plan- og bygningsavdelingens leder.

Vi ser gjennom kommuneplansjefens opptreden i plansaker at det er altfor stort bevegelsesrom til å påvirke politikere på en udemokratisk måte ved gjentatt bruk av fremleggelse av notater direkte til politikerne i bygningsrådet og kommunestyret, uten forutgående mulighet for gjennomgang og kommentarer hverken fra politikerne eller andre som grunneiere, ansvarlige søkere, faggrupper eller andre.

Konkret eksempel er behandlingen av Åstad 2 i forbindelse med kommuneplanens boligkart.

Vi ser også i Budstikka at kommuneplansjefen helt uten dialog og prosess med politiske miljøer går mot høyhus i Asker sentrum og også rulleskibane på Føyka for Asker Skiklubb.

Les også: Omstridt utbygging utsatt igjen

Les også: – Asker er velegnet for høyhus

Les også: Hun er Askers nye bygningssjef

Les også: Kritisk til rulleskianlegg på Føyka

Les også: – Bygger definitivt ikke så høyt

Denne egenrådige situasjonen er gjort mulig ved at kommuneplansjefen ikke lenger er del av plan- og bygningsetaten, men er plassert direkte under rådmannen og rapporterer direkte til rådmannen.

I leder i Budstikka ser vi beskrevet det demokratiske problemet som oppstår når grunneiere, utbyggere og andre går direkte til kommuneplansjefen med sine planer uten å gå gjennom plan- og bygningsavdelingen og etatens leder.

Dette skaper en uklar situasjon som utfordrer demokratiske prosesser, skaper grunnlag for manglende oversikt og kunnskap om hva som faktisk planlegges i Asker, og kan neppe være i tråd med kommunens anti-korrupsjonsarbeid.

Etter dialog med kommunaldirektør Tuss Benum har vi i referats form fått bekreftet: «Kommuneplansjefen rapporterer faglig til rådmannen».

Dette er en alvorlig situasjon, fordi rådmannen delegerer saksbehandlingen til sitt underliggende system, slik at rådmannen dermed, som øverste leder, i liten grad er involvert i kommuneplansjefens gjøren og laden.

Dermed kan vi konstatere at det i kommunens struktur ikke er noen leder som kontrollerer, gjennomgår eller godkjenner de saksfremlegg som utarbeides av kommuneplansjefen i rådmannens navn i plansaker.

Vi ser også kommuneplansjefens rolle tydelig avvikende fra blant annet maktstrukturen i Bærum kommune, ved at kommuneplansjefen er plassert på plass 6 i Budstikkas maktbarometer over de 100 mektigste i Asker og Bærum, kun slått av rådmenn og ordførere.

Med andre ord en byråkrat plassert altfor høyt i en maktvurdering.

Budstikka skriver treffende om situasjonen i sin vurdering av kommuneplansjefen følgende:

«Tor Arne Midtbø har jobbet i Asker kommune i snart 30 år; som kommunearkitekt, arealplanlegger, spesialrådgiver og kommuneplansjef. Formelt sett har ikke Midtbø noen sentral plass i kommuneadministrasjonen. Han sitter ikke i ledergruppen, men rapporterer til Rådmannen via kommunaldirektør Tuss Benum. I praksis har likevel Midtbø betydelig innflytelse på utformingen av fremtidens Asker. Stillingen innebærer ansvar for all arealplanlegging, med særlig fokus på stedsutvikling i sentrum, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark- herunder bolig/næringsutvikling og infrastruktur. Det har vært stilt spørsmål ved hans nære forbindelse til Espen Tandberg, som har store eierinteresser flere steder i kommunen gjennom Tandberg Eiendom. Midtbø er samboer med Sissel Haug, saksbehandler i plan- og bygningsetaten.»

Les også: 6: Tor Arne Midtbø (60)

Vi mener følgende endring må gjøres for å få en helhetlig, trygg og forutsigbar situasjon for planlegging av Asker:

Stillingen kommuneplansjef utgår og endres til fagansvarlig for kommuneplan, og flyttes fra tjenesteområde Administrasjon og ledelse til tjenesteområde Teknikk og miljø hvor stillingen legges under Plan- og bygningssjefen, på samme linje i hierarkiet som fagansvarlig for plansaker, fagansvarlig for delesaker etc.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Økt befolkningsvekst gir utfordringer knyttet til utvikling av tettsteder, bomiljø og transportløsninger, noe som er nettopp det kommuneplanarbeid skal legge til rette for og som allerede i dag skal ivaretas av tjenesteområdet Teknikk og Miljø.

På denne måten blir alle saker som dreier som om kommuneplan, reguleringsplaner, bygge- og delesaker lagt under samme ledelse som vil være plan- og bygningssjef som rapporterer til direktør for tjenesteområdet Teknikk og miljø, som er del av kommunens tonivåmodell som er Rådmannen med to formelle beslutningsnivåer: Rådmannen og virksomhetslederne.

Les flere artikler