Skip to main content

Avtjerna kan få spøkelsesstasjon

SKAL BYGGE: Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16. Bærum kommune vil ha jernbanestasjon ved Bjørum sag.

Bærum ønsker at det bygges jernbanestasjon på Avtjerna. Men vil ikke bygge boliger der før etter 2030

Kommunen er heller ikke fornøyd med stasjonsplasseringen som Jernbaneverket går inn for.

– Fremtidige generasjoner vil se rart på oss om vi anlegger jernbane gjennom Vestre Bærum uten å bygge noen stasjon der, sier Ole Kristian Udnes (H), som leder planutvalget i Bærum kommune.

Kommunen ønsker en stasjon ved Bjørum sag. Jernbaneverket planlegger stasjonen lenger opp, ved Rustan.

LES OGSÅ:

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) sendte nylig brev til Samferdselsdepartementet der hun ber om en ny vurdering av plassering av stasjon på Bjørum sag.

– De to alternativene var ikke tilstrekkelig utredet forut for vedtak av trasé, argumenter hun.

Hammer Krog påpeker videre at:

– Bjørum vil gi en bedre mulighet for samordnet og funksjonelt godt kollektivknutepunkt for vei og jernbane.

– Bjørum sag vil ikke berøre gårdsbruk.

– Valg av Rustan som trase river dessverre bort livsgrunnlaget for flere grunneiere som i dag driver med husdyrproduksjon, og med tap av dyrket mark og beitelandskap som tilleggskonsekvens.

– Valg av stasjon vil være avgjørende for hvordan Avtjerna i fremtiden vil bli utformet. Det vil være kommunens mål at boligbygging vil bygge opp under stasjonsplasseringen, understreker ordføreren.

Må utvide Sandvika stasjon

Avtjerna har nå status som fremtidig boligområde. Det innebærer at det ikke bygges ut før etter 2030.

– Rådmannen foreslo opprinnelig å ta Avtjerna helt ut av planprogrammet, men vi fikk det inn igjen, forteller Udnes.

Byggingen av Ringeriksbanen forutsetter at Sandvika stasjon utvides til seks spor. I dette prosjektet vil det også tas høyde for at Sandvika stasjon blir endestasjon for en fremtidig T-bane. Denne skal gå fra Kolsås stasjon via Bærum sykehus og Franzefoss.

 

Betaler for vann og veier

Om de får lov til å bygge boliger, har grunneieren på Avtjerna, North Bridge, lovet å dekke utgiftene til såkalt teknisk infrastruktur. Det vil si internveier, gang- og sykkelveier, samt vann- og avløpsanlegg.

I tillegg vil de ta deler av regningen til lekeplasser, idrettsplasser og parkområder.

Utbygger er også positiv til å besørge at også andre deler av den sosiale infrastrukturen etableres med private investeringer; eldrebolig, omsorgsbolig, skole og barnehage.

Gammel hestehandel

Åpningen av Ringeriksbanen vil fullføre hestehandelen som ble avtalt i 1992. Samferdselsminister Opseth (Ap) fikk stamvei til Vestlandet, mens SV fikk Ringeriksbanen.

Kompromisset ble inngått mellom Arbeiderpartiet og SV i Stortinget

Byggingen av stamveien startet som forutsatt, og i november 2000 ble Lærdalstunnelen åpnet av kong Harald.

Engasjementet for Ringeriksbanen kjølnet etter hvert. Bærum kommunestyre vedtok reguleringsplan for trasé, etter et forutgående dialog med representanter for Skui-beboerne.

Men i Hole kommune var kampen hard om hvor traseen skulle gå.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.