Et nytt vendespor for togene i Asker er nødvendig for å kunne øke antallet togavganger og dermed gi bedre kollektivtilbud. Det er viktig, men det finnes en bedre løsning enn å bygge ned sårbar natur og sentrumsområder for å få på plass vendesporet.

Bygningsrådet i Asker behandlet i vinter BaneNor sitt forslag til reguleringsplan for nytt vendespor i Asker sentrum. BaneNor ønsker å bruke et område mellom – og til dels nærmest i – Askerelva og dagens Maxbo. Når reguleringsforslaget ble avvist, så var det to hovedårsaker til det.

Det ene er hensynet til Askerelva. Vendesporet, slik BaneNor vil plassere det, vil medføre store inngrep i elva. Dette vil i så fall skje samtidig som Asker kommune arbeider målrettet med å ta vare på dette vassdraget. Askerelva er en gyteelv for ørret, den har sjeldne og svært gamle elvemuslinger, og den er svært viktig for et rikt biologisk mangfold i kommunen vår. Planen for utbygging av Asker sentrum har som grunntanke å løfte fram og å gi nytt liv til elva som et sentralt miljøskapende element i Asker sentrum.

Les mer på budstikka.no/debatt

Spunting i elva med påfølgende etablering av tre jernbanespor i et vendespor står i en grell kontrast til dette. De faglige kommentarene til BaneNors planer er at dette vil potensielt ha stor negativ betydning for elven. Vendesporet vil gripe inn i 300 meter av elvens kantsoner, av dette kan 150 meter av kantsonen risikere å bli radert bort. Vendesporet kan være en kilde til alvorlig forurensning ved at betongrester medfører vann med svært høy pH og mulighet for ammoniakkforgiftning av fisk og ferskvannsorganismer.

Den andre årsaken til bygningsrådets avvisning er hensynet til sentrumsutviklingen i Asker. Det gjøres mye godt arbeid i å legge grunnlaget for gode sentrumsmiljø, spennende arkitektur, flotte møteplasser, ivaretagelse av både blå og grønne naturkvaliteter og å gjøre Asker sentrum til et mest mulig attraktivt og innbydende bysentrum. Å bruke areal i dagen - nærmest midt i sentrum - til vendespor for jernbanen er ikke noen god fortsettelse av dette byutviklingsarbeidet.

Hva er så alternativet til et vendespor slik BaneNor ønsker det? Jo, det er å legge det i fjellet, parallelt med Liertunnelen. En slik løsning kan også legge til rette for et såkalt hensettingsanlegg. Dvs et parkeringsanlegg for tog, som man allerede nå vet at det vil være behov for. Tidligere har BaneNor lansert utfylling av Bondivann som aktualitet for hensetting. Det er heller ingen god løsning. Å bygge hensettingsanlegg og vendespor i 2 ulike prosesser, betyr svært lange anleggsperioder for Asker sentrum med alt hva det medfører av støy, visuell forurensning og forslumming av sentrumsområdet. Derfor er en byggeprosess med både hensettingsanlegg og vendespor i samme prosess plassert i fjellet det beste alternativet.

Bygningsrådet har nå uttalt sitt. Etter sommeren vil det bli muligheter for Askers innbyggere til å si hva de mener om denne saken i et åpent folkemøte. Dette er en viktig sak for utviklingen av Asker sentrum i årene framover.