Kommuneplanens arealdel 2022–2034 for Asker er inne i politisk sluttbehandling.

Kommuneadministrasjonen la våren 2022 frem et knippe velbegrunnede forslag til boligprosjekter som skal løse utfordringen med at vi blir flere eldre i Asker. Det er ikke nok.

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver muligheter og utfordringer ved flere eldre. Og i temaplan «Leve hele livet – et aldersvennlig Asker» gjøres det klart at «Kommunen skal utforske hvordan møteplasser i mer private rom kan bidra til å skape gode bomiljøer. Arbeidet med nye boformer er en del av dette, og baserer seg på utvikling av gode fellesarealer der møter mellom mennesker står sentralt.»

Les også

På vei mot «nye boformer» for eldre og yngre

I temaplanen klargjør kommunen videre sin strategi om å «øke variasjonen i boligtilbudet og utvikle nye boformer, i samarbeid med utbyggere og andre».

Asker har altså signalisert en ambisjon om å slippe til utbyggere som ønsker å bidra til at en sterk økning i antall eldre kan kombineres med en positiv samfunnsutvikling.

Kommunens veileder for sosiale boformer skal motivere til forebyggende og helsefremmende boligkonsepter i denne aldersgruppen der aktivitet og fellesskap står sentralt.

Målet er å utsette behovet for profesjonelle helse- og omsorgstjenester for å unngå en for sterk økning i kommunale utgifter til heldøgns omsorg og andre kostbare boformer for eldre.

Disse målene kan nås med samarbeid på tvers av sektorer.

Aktivitet og fellesskap kan drives av etablerte frivillige og ideelle aktører. Flere senior boligkonsepter viser til fine hager, trimrom og servicepersonell. De eldre kan selv være hovedressursen. De ansattes rolle er å utløse denne kraften.

Ideelle aktører har sterkere tilknytning til frivilligheten enn offentlig sektor. Dette er en ressurs som ikke er utnyttet tilstrekkelig i de prosjektene kommuneadministrasjonen foreslår. Bomiljøene behøver ikke være lukket, men innby til aktivitet og fellesskap på tvers av generasjoner og i dialog med lokalsamfunnet.

Myndiggjøring skaper muligheter for at den eldre selv får være en ressurs i eget og andres liv og en positiv kraft i et levende lokalsamfunn.

I Leanglia i Asker ønsker Leanglia AS å utvikle bolig- og innsatstrappa på dette nederste nivået gjennom helsefremmende boformer. Vi står bak et av de mange innspillene som kom inn til ny kommuneplan.

Asker trenger flere leiligheter i ulike størrelser samt å utforske nye modeller både for å eie og leie. En del av boligmassen som utvikles, må reserveres førstegangskjøpere. Vi trenger også en større andel leiligheter med universell utforming.

Bevaring av naturmiljø har i økende grad blitt tillagt vekt ved vurdering av nye eiendomsprosjekter, og med økende dokumentasjonskrav.

På tomten i Leanglia har NaturRestaurering AS gjennomført en naturkartlegging over et helt år og gjort konsekvensutredning.

Konklusjonen er at størstedelen av bebyggelsen legges i et område med «Ubetydelig verdi» i henhold til Miljødirektoratets kriterier for verdisetting av naturmangfold.

Området er heller ikke er egnet for skog- og landbruksformål. Siden tomten er ufremkommelig, er den heller ikke egnet for friluftsliv. Vi mener derfor at begrunnelsen for LNFR-regulering (landbruk, natur, friluft og reindrift) må revurderes.

Ny kommuneplan er en syretest. Vil nye boformer forbli et begrep i festtaler?

Les også

Nye boformer for seniorer