Arbeidet med E18 Vestkorridoren, Norges mest belastede veistrekning, er i full gang.

Arbeidet gjennom hele anleggsfasen er en betydelig belastning for lokalmiljøet, mens man venter på de fremtidsrettede trafikk- og byutviklingsløsningene det planlegges for, kan komme i gang.

Statens vegvesens arbeid med å ferdigstille E18 Vestkorridoren må ikke skyves lenger frem i tid med dette.

Ytterligere utsettelser og forsinkelser, nå i fase 2 av utbyggingen begrunnet med reduserte planleggingsmidler i statsbudsjettet, kan ikke aksepteres.

Det har vært klart fra begynnelsen at E18 Vestkorridoren er et krevende prosjekt å utføre, ikke minst fordi det må skje parallelt med avvikling av store trafikkmengder på eksisterende trasé.

Kvalitetssikring underveis hører med til faget, og kostnadsutfordringer underveis er ikke en utypisk prosjektutfordring. En vanlig utfordring som Statens vegvesen på et høyt prioritert prosjekt som dette bør løfte, for å sikre finansiering.

Slik finansiering bør ikke være økte bompengesatser som lokal økonomisk belastning. E18 Vestkorridoren er et prosjekt av nasjonal betydning, som det først og fremst er statens ansvar å sikre midler til.

E18 Vestkorridoren har av politiske årsaker blitt utsatt og forsinket så mange ganger, at nå må det være nok.

Det er dårlig samfunnsøkonomi å belaste trafikanter og nærmiljø med ytterligere varige miljø- og utsettelseskostnader ved forsinket fremdrift.

Nå må det være nok.

Regjeringen legger vekt på å få mer transport for pengene. I det bildet er all økt pengebruk relevant, også pengene til å dekke merkostnader for næringstrafikken og andre trafikanter, forlenget belastning på lokalmiljøet og forsinkelser i all annen planlegging av boliger og næringsvirksomhet i et svært stort område.

Vi ber derfor regjeringen om å ta ansvar og sikre nok midler til planlegging og prosjektgjennomføring av E18 Vestkorridoren som planlagt.

Vi setter spørsmålstegn ved at det er en så viktig strekning som E18 Vestkorridoren, av alle Statens vegvesens veiprosjekter, som skal rammes hardt av budsjettkuttet.

Vi må også sette spørsmålstegn ved at dette kommer opp så tidlig i 2023, og om ikke merkostnadene burde ha vært kjent for departementet før statsbudsjettet ble lagt frem.