I Budstikka 8. juni kan vi lese at kommunedirektør Lars Bjerke i Asker kommune har innført ansettelsesstopp fra 20. august.

Dette går spesielt ut over logopediske tjenester for barn og unge i kommunen.

Når en av logopedene går av med pensjon, vil det ikke bli ansatt noen ny i denne stillingen, og i tillegg blir en annen logopedstilling overført til PP-tjenesten.

Det betyr at Asker kommune kun vil ha to kommunalt ansatte logopeder som skal dekke behovet til hele 98.000 innbyggere.

Én som skal dekke alle grunnskolene, og én som skal dekke alle barnehagene i hele Asker.

I praksis vil logopeden i laget rundt barnet forsvinne. Dette skjer fordi logoped ikke er en lovpålagt tjeneste.

Konsekvensen er i realiteten at Asker kommune overlater logopedtjenesten til næringsdrivende (privatpraktiserende) logopeder, og at kostnadene dekkes av staten gjennom Helfo.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, som logoped.

Kommunen kan ikke fraskrive seg dette ansvaret med begrunnelse i at de ikke har logopedtjeneste i kommunen eller at de mangler økonomiske ressurser.

Folketrygdens stønadsordning (Helfo) er sekundær til annen lovgivning og er ment som et supplement til det offentlige tilbudet.

Vi reagerer på at stadig flere kommuner tilsynelatende ønsker å lempe ansvar for og kostnader til logopedtjenester over på en statlig finansiert ordning.

Direktør for oppvekst i Asker kommune, Kai Erik Lund, sier til Budstikka at logopedtilbudet i Asker likevel vil være faglig forsvarlig, og at tjenesten endres for at flere skal få hjelp.

Det er vi uenig i. Beslutningen vil begrense logopedtilbudet til veiledning og kurs for foreldre, barn og pedagogisk personell.

Norsk logopedlag er bekymret for den kommunale nedbyggingen og at mange barn mister den individuelle oppfølgingen de har hatt frem til nå og fortsatt har behov for.

Avgjørelsen vitner om liten forståelse for behovet for logopedtjenester og manglende kunnskap om hva logopedtjenesten faktisk består i.

Vi er derfor svært skeptiske til den faglige forsvarligheten ved denne avgjørelsen.

Norsk logopedlag kan ikke lenger se på raseringen av kommunale logopedtjenester i Norge.

Vi mener at Asker kommune må være seg sitt ansvar bevisst, og opprettholde de fire logopedstillingene de frem til nå har hatt for barn og unge i kommunen.