Verdiskaping er grunnmuren for vår felles velferd og krever samarbeid mellom mange aktører. Bærum kommune må bli mer aktiv som næringsutvikler. Skatteinntektene kommer ikke av seg selv.

Verdier må skapes før de kan deles. Velferdsnivået vårt er resultatet av målrettet innsats i mange ledd. To pandemiår og krig i Europa har vist oss hvor sårbare vi er. Store samfunnsøkonomiske konsekvenser påvirker myndighetens handlingsrom, og behovet for en offensiv næringspolitikk blir tydeligere.

Alle næringsdrivende er avhengige av myndigheter som er gode støttespillere, og myndighetene er avhengige av at næringslivet lykkes. Med kommunen i en pådriverrolle kan Bærum bli enda mer attraktiv som vertskommune.

Bærum trenger så mange arbeidsplasser som mulig i eksisterende og nye næringer. Vi behøver alt vi kan få av kompetanse, forskningsbasert kunnskapsutvikling, innovasjon, digitalisering, grønn vekst og sirkulærøkonomi.

Jobben skal gjøres i næringslivet, men kommunen må gi drahjelp i form av gode rammevilkår, forutsigbarhet, servicetilbud og rask saksbehandling. En ambisiøs næringsstrategi som er godt kjent og som kommunen leverer på, vil inspirere til nyetablering og satsing. En slik strategi vil også bidra til at næringsutvikling flyttes høyere opp på den politiske agendaen.

Oppgave nr. 1 er å bruke de store lokomotivbedriftene aktivt for å gjøre Bærum til et kraftsentrum for innovasjon og omstilling. Oppgave nr. 2 er å styrke rammebetingelsene for SMB (små og mellomstore bedrifter) innen varehandel og service slik at disse forblir hjørnestensbedrifter.

Det kan ikke være tvil om at et utvidet samarbeid mellom privat og offentlig sektor sikrer mer sømløs utnyttelse av kompetanse, kapasitet og konkurransefordeler – ikke minst gjennom næringsparkene. Skal kommunen ta en tydeligere rolle, forutsetter det dedikerte ressurser og at ansvaret plasseres hos en næringssjef.

For næringslivet er det viktig å ha en konkret adresse å henvende seg til og møteplasser som sikrer tett kontakt med kommuneadministrasjon, politikere og forskningsmiljøer.

Kommunen må videre fungere som kompetansebank og sørge for at næringsdrivende drar nytte av relevante offentlige ordninger. Attraktive arealer til næringsvirksomhet må selvsagt også reguleres. Næringssjefen vil spille en nøkkelrolle på alle disse områdene.

Kompetanse er fremtidens viktigste innsatsfaktor. Å stimulere verdiskaping i skjæringspunktet mellom næringsliv, forskning og undervisning er avgjørende for Bærum kommune. Det er i kommunens egeninteresse å tiltrekke seg tunge fagmiljøer og å bruke disse aktivt ved kjøp av tjenester.

Avansert spisskompetanse må kobles med skoleverket etter modell av for eksempel Oslo Cancer Clusters innovasjonspark. Det er ved å drive frem kunnskapsmiljøer at kommunen blir omstillingsdyktig og i stand til å tilpasse seg en verden i endring.

Næringslivet, Bærum næringsråd og Bærum kommune skal i fellesskap sikre kommunens fremtid. Arbeidet starter med å sørge for at bedriftene i Bærum føler at de er på rett plass.