Å misforstå en motdebattant med vilje er å forsøple det offentlige ordskiftet.

Ilona Agata Zielinska (Rødt Bærum) gjør nettopp det når hun i et innlegg i Budstikka («Barna våre er ikke butikk», 5. september) hevder at jeg og PBL «innrømmer at de ser på barnehage som butikk».

Mitt poeng, som jeg tror at hun egentlig forsto, er at private barnehager er god butikk – først og fremst for samfunnet.

Dette kan dokumenteres gjennom at alle typer private barnehager leverer et minst like gode tilbud som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for det offentlige.

Norges mest omfattende forskningsprosjekt om barnehagesektoren, GoBaN, har avdekket at det er store forskjeller på kvaliteten i barnehagesektoren. Men forskerne har ikke funnet kvalitetsforskjeller som kan knyttes til eierskap.

Tall fra blant andre Utdanningsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Storebrand og partene i arbeidslivet viser følgende:

Private barnehager oppfyller bemannings- og pedagognormen i like høy grad som kommunale barnehager. De leverer mer mangfoldige barnehagetilbud. De tilbyr konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår. De har systematisk lavere legemeldt sykefravær, og de har svært godt fornøyde foreldre.

Og så til økonomien: Agenda Kaupang har analysert tall fra SSB/Kostra og regnet ut hvor mye kommunene har i driftskostnader per alderskorrigerte oppholdstime i kommunale barnehager. Dette er så sammenlignet med hvor mye private barnehager får i driftstilskudd per alderskorrigerte oppholdstime.

Konklusjonen er at norske kommuner siden 2008 i gjennomsnitt har spart 2,9 milliarder kroner i året på at halvparten av barnehagesektoren drives av ulike private aktører.

De siste to årene har besparelsen vært økende. I 2022 var den på 4,9 milliarder kroner, ifølge Agenda Kaupang.

Barnehagesektoren er et av områdene i velferdssamfunnet som fungerer aller best. Sektoren er – og den skal være – strengt regulert. Hensynet til barna og familiene deres skal alltid komme først.

Og skulle det være noen som lar kvaliteten på tilbudene vike for ønsket om rask fortjeneste, har de ikke noe i vår sektor å gjøre.

Men når private barnehager gir mest velferd for skattepengene, er det god grunn til å la dem fortsette med det – ikke minst når vi går inn i en tid med økende press på offentlige budsjetter.

Derfor må barnehagene måles på kvalitet – ikke på hvilken logo de har på døren.

Les også

Offentlige eller private barnehager – vi er mest opptatt av barna