Samtidig venter nærmere 100 flyktninger på flyktningguide gjennom Røde Kors i de to kommunene.

Les også: Ønsker flere frivillige guider

Les også: De viktige innvandrerforeningene

Les også: Flyktninger på fisketur med mening

Respons Analyse har nylig utført en undersøkelse for Bærum Røde Kors. Tallene fra undersøkelsen viser at kun 35 prosent av befolkningen i Bærum og 38 prosent i Asker oppgir at de kjenner én eller flere flyktninger som er bosatt i sin kommune.

Samtidig sier 61 prosent av dem som ikke kjenner en flyktning i dag, at de kan tenke seg å bli kjent med en.

Dette er i tråd med resultatene i Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring.

Denne undersøkelsen ble presentert siste uken før jul, og tallene viser at skepsisen mot innvandrere fortsetter å minke.

Stadig flere har venner med innvandrerbakgrunn, og færre uttrykker negative holdninger til innvandring.

Bærum Røde Kors arbeider hver dag for å bedre hverdagsintegreringen for flyktninger og innvandrere bosatt i Bærum.

Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få praktisert og utviklet norsk i dagliglivet.

Gjennom tilbudene norsktrening og norskopplæring bidrar over 50 frivillige hver uke for å bedre muntlig norskkompetanse for dem som trenger det.

Det er gjennom å møtes og snakke sammen at hverdagsintegreringen skjer. I undersøkelsen Bærum Røde Kors har fått gjennomført i Asker og Bærum, sier nærmere 60 prosent at de føler et ansvar for å inkludere og å bidra til integrering av flyktninger bosatt i kommunen. Dette er svært positive tall!

For 20 år siden ble aktiviteten Flyktningguide startet som et pilotprosjekt i Bærum, etter initiativ av kommunen. Bærum kommune så at frivillige organisasjoner kunne spille en avgjørende rolle med tanke på nettverksbygging.

I dag finnes flyktningguider i over 100 norske kommuner. Den sosiale integreringen er vårt felles ansvar. Det er svært gledelig at en stor del av innbyggerne i Asker og Bærum kjenner dette ansvaret.

Både på det menneskelige og det samfunnsmessige plan bidrar de små møtene mellom enkeltmennesker til inkludering og hindrer samtidig isolasjon og ensomhet, polarisering og fremmedfrykt.

Flyktningguide legger til rette for møter mellom lokalbefolkning og bosatte flyktninger, gir dem trygge rammer og lar dem finne frem til hverandres likheter og særegenheter.

Flyktningguide er en lavterskelaktivitet, hvor man gjennom jevnlige møter i ett år gir et menneske støtte og hjelp til å tilpasse seg en ny hverdag og mulighet til å praktisere norsk. Som frivillige må man sette av fire til åtte timer i måneden.

I undersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført, svarer 57 prosent at de kan tenke seg å bidra som frivillige noen timer i måneden for å inkludere bosatte flyktninger i sitt lokalsamfunn.

Likevel venter nærmere 100 flyktninger i Asker og Bærum på flyktningguide.

For mange av oss er begynnelsen av januar preget av forsetter og planer for det nye året, mer eller mindre gjennomførbare.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Å bidra til å gjøre hverdagen litt enklere for en flyktning bosatt i din kommune kan være et av de forsettene som er mulig å få til, også i en hektisk hverdag!