Kulturelt sambrukshus

FÅR STØTTE: – All honnør til Rideng for initiativet, skriver innsenderen om Høyre-politiker Øyvind Ridengs forslag om et kulturelt sambrukshus ved Rud videregående skole.

FÅR STØTTE: – All honnør til Rideng for initiativet, skriver innsenderen om Høyre-politiker Øyvind Ridengs forslag om et kulturelt sambrukshus ved Rud videregående skole. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

INNSPILL. Nybygg. Høyre-politikeren Øyvind Rideng hadde for en tid siden et innlegg i Budstikka om et fremtidig kulturelt sambrukshus på Rud.

DEL

Et spleiselag mellom kommune, fylke og private aktører, som et kulturelt løft og en vinn-vinn-situasjon på flere plan.

Nå er tiden inne, fylkeskommunen har nettopp jobbet frem en langsiktig plan for skolestruktur, og tomtene ligger der.

Ideen om et sambrukshus er glimrende på veien mot en større og mer endelig løsning.

Musikklinjen på Rud vgs har sprengt kapasiteten på øvingsrom for lenge siden, og musikkelevene har ikke tilstrekkelig mulighet for egenøving.

Det mangler også tidsriktige spesialrom for undervisning.

Et slikt prosjekt vil være til stor hjelp og inspirasjon.

Men det er mange andre gevinster, for eksempel får dans og drama bedre utnyttet mulighetene i eksisterende bygg.

Videre er dette en god mulighet til å knytte lokalt kulturliv tettere sammen i et helhetlig og fremtidsrettet perspektiv.

Musikk, dans og drama-avdelingen (MD) ønsker å fortsette å bygge på et godt omdømme, i tettere samarbeid med det lokale.

Vi ser for oss et kulturelt kompetansesenter på Rud, der MD spiller en viktig rolle som idéskaper, tilrettelegger og pådriver.

Stedet kan bli et kulturelt kraftsenter for ungdom i området, og altså ikke i konkurranse med de større etablerte institusjonene.

Så blir det viktig at designet av et slikt hus tilfredsstiller alle parter, og blir tilpasset brukernes ulike behov.
Ikke minst må prosjektet sees i sammenheng med fylkeskommunens langsiktige plan, slik at vi får en helhetlig og funksjonell løsning totalt sett.

Ett av de nye valgfagene i ungdomsskolene er «sal og scene», og prosjektet kan være med på å løfte dette frem.

Vi kan utvikle «undervisningspakker» og tilføre kompetanse og erfaring. Men da kreves det både tid til det, og egnede rom for det.

Et slikt sted kan også tilrettelegge bedre for alle talentene vi har i Asker og Bærum.
MD er et naturlig sted å være også for dem som ønsker å dyrke sitt talent i tillegg til å oppnå den generelle studiekompetansen.

I samarbeid med for eksempel kulturskolene kan vi få til løsninger som ivaretar hele løpet ut mot et utøvende yrkesliv, og vi mener å kunne utvikle motiverende lokale modeller til gode for kulturlivet.

Dette i tillegg til eksisterende talentprogrammer for eksempel i Oslo. Men da er øvings- og undervisningsrom med god akustikk og tilstrekkelig kapasitet en forutsetning.

En viktig dimensjon i arbeidet er den «naturlige linjen» fra barn, gjennom ungdom og ut til yrkeslivet.
Fokus på de estetiske fagenes verdi i liv og i skolegang. Ikke bare viktigheten av fagene i seg selv, men den positive påvirkning de har på mer teoretiske fag, miljø, trivsel og utfoldelse (Bamford 2004).

Noen er dedikerte og kommer til å leve av det på sikt, men de aller fleste bruker jo de estetiske fagene som et grunnlag for, og et springbrett ut i et hav av andre yrker.

Uansett utvikles mestringsglede, samhandlingskompetanse og positivt selvbilde.

Kraft i tanken, dybde i refleksjonen, bredde i kompetansen! Vi som jobber med det, ser det hver dag.
Til slutt litt status: MD på Rud vgs har i dag ca. 230 elever. 120 elever musikk, 75 på drama og 35 på dans.
Det er 40 lærere i store og små stillinger. Lokalene er bygd på tidlig 70-tallet, den gangen dimensjonert for ca. en firedel (!) av elevmassen på musikk.

Emner som regi, koreografi, lydteknikk, produksjon og scenearbeid (i henhold til læreplanene) lider også under dagens forhold.

De flotte ungdommene våre trenger, og fortjener, et hus som inkluderer fremtidsrettet teknisk utstyr og innhold, samt egnede romløsninger.

All honnør til Rideng for initiativet, og så er det å håpe på et solid lokalt engasjement videre.

Jan Roger Øren,
avdelingsleder musikk, dans og drama, Rud videregående
 

Artikkeltags