De svakeste elevene trenger størst forutsigbarhet. For å kunne lykkes må de ha trygge rammer, klar struktur og nærpersoner som kan tolke og forstå dem.

Når barn opplever seg sett og forstått er de klare for å lære og å utvikle seg.

Trygge barn tør å være nysgjerrige og strekke sine egne grenser. De vet at om de mislykkes vil de likevel ikke tape.

De vil være åpne for å prøve på nytt og kjenne gleden med mestring.

Elevene med omfattende behov for tilrettelegging får i Bærum kommune sitt skoletilbud på Haug skole. Der får de et forsvarlig opplæringstilbud ut fra sine evner og forutsetninger.

LES OGSÅ: Skuffede Haug-foreldre kjemper videre 

Haug skole gir tilbud til elever med sammensatte funksjonsvansker, autismespekterdiagnoser og sammensatte lærevansker.

Barna med de største funksjonsnedsettelsene får individuelt tilpasset opplæring, i tillegg har de behov for omfattende pleie og medisinsk hjelp. Flere har alvorlige og sammensatte diagnoser.

INNSPILL: Ta vare på Haug skole 

Elevene med autismespekterdiagnoser har store kommunikative og sosiale vansker. De er avhengige av tilrettelagte rammer, utvidet forutsigbarhet og kjent voksenpersonale.

De trenger tett oppfølgning med god struktur gjennom hele skoledagen. Frustrere elever kan selvskade, skade medelever og miljøet rundt seg og utvikle varige negative adferdsmønstre.

INNSPILL: Nedskjæring ved Haug 

Elevene med sammensatte lærevansker har ulike diagnoser. Felles for dem er behovet for praktisk og individuell tilrettelegging av lærestoffet og skoledagen, for at de skal kunne bli mest mulig selvhjulpne og ha god faglig utvikling.

Noen av Haug-elevene går i integrerte grupper på en av Haugs seks samarbeidsskoler. Der får de tilpasset undervisning i et vanlig skolemiljø av lærere ansatt på Haug skole. Dette gir mulighet for flere valg og god integrering.

Målet er å ivareta alle elevene slik at de er trygge barn og ungdommer som lærer, og som ut fra sine forutsetninger har sosiale og praktiske ferdigheter til å gå i gang med voksenlivet.

LES OGSÅ: Spesialskolen Haug trues med kutt nok en gang

I 2011 fikk Haug skole et stort økonomisk kutt på cirka 2 millioner kroner.

Ledelsen og de ansatte har i samarbeid forsøkt å ta vare på skolens kompetanse, men kuttet fikk konsekvenser for elevene.

En viktig læringsarena ble kraftig redusert, uteskolen. Elevene hadde tidligere en unik mulighet til faglig opplæring og sosial trening i nærmiljøet.

Skolen hadde minibuss før kuttet. Uteskolen var samtidig en naturlig integrering av elevene i lokalsamfunnet.

Etter kuttet har skolen redusert fagkompetansen i de praktisk-estetiske fagene ved naturlig avgang. Gjennom de praktisk-estetiske fagene lærer elevene samspill og kommunikasjon, begreper og praktiske ferdigheter.

De lærer viktige ferdigheter for voksenlivet. I de praktiske fagene opplever alle å lykkes og mestre ut fra sitt nivå.

Etter 2011 har en ansatt med ansvar for de pedagogiske programmene sluttet og ikke blitt erstattet.

Mange elever uten vanlig tale er avhengig av kommunikasjonsbøker og talemaskiner. Disse må settes opp og bygges ut med utgangspunkt i hver enkelt elevs behov og deres opplæring i fagene.

Det er blitt en stor utfordring å holde seg oppdatert på programvarer og gode tilbud uten en lærer med hovedansvar for området.

Haug skole legger stor vekt på å gi elevene et forsvarlig og trygt skolemiljø.

Vi har høy kompetanse hos de ansatte og prioriterer faglig opplæring, kommunikasjon og sosial trening.

Hver dag legges en kabal for å bruke de ansatte på best mulig måte. Vi kan ikke sette elevene sammen i større grupper eller ha færre voksenpersoner i klassene. Her er ingen til overs.

Vi vil ikke gi opp målet vårt om trygge barn som utfolder seg og lærer.

Vi trenger forutsigbarhet, ikke flere kutt.