Asker kommune bryr seg ikke om resultater av innsats og pengebruk i den forebyggende eldreomsorgen.

Når vi gjør noe, er det viktig og naturlig at vi kontrollerer om vi oppnådde det vi ønsket. I regjeringens stortingsmelding «Leve hele livet» står det tydelig at alle tiltak i eldreomsorgen løpende må følges for å se om vi oppnådde det vi ønsket. Asker skulle derfor ha hatt en klar plan for måling av resultatene av tiltakene våre i den forebyggende eldreomsorgen.

Dette synes å ha gått administrasjonen hus forbi. På forespørsel aner ikke de ansatte i sektoren hva de har oppnådd med innsatsen over årene. Intet kan dokumenteres. Dette er forstemmende.

Opplegget for den forebyggende eldreomsorgen i Asker er å ha et engangstilbud til alle innbyggere når de fyller 80 år. De som da ønsker mer informasjon fra kommunen, får dette ved et husbesøk (under koronatiden på data for de 80-åringene som har dette).

Forebyggende eldreomsorg er bra og riktig med mulighet for god effekt, men et slikt «engangstilbud» som i Asker, vil ikke virke. Fra de meget få undersøkelsene som finnes av forebyggende eldreomsorg, er kunnskapen at det må være kontakt gjentatte ganger etter hvert som personen blir eldre, for at vi skal få effekter av forebyggingen.

Asker kommune har altså laget et opplegg, som etter det vi vet, ikke vil virke. I tillegg har kommunen aldri undersøkt resultatene av dette opplegget. Vi har ikke oppnådd annet enn å kaste bort noe av de eldres andel av kommunens penger.

Kommuneloven krever nå at kommunen årlig skal rapportere på sin internkontroll, og at årsberetningen skal omtale måloppnåelse (resultat) av kommunens aktiviteter. Dette er ikke gjort i Asker for 2021.

Asker kommune bør umiddelbart gjennomgå den forebyggende tjenesten for eldre.

Forebyggende eldreomsorg i Asker har klare målsettinger beskrevet i bakgrunnsmaterialet for temaplan «Leve hele livet» av 2021.

Forebyggende eldreomsorg skal:

  • Gi innbyggerne et kontaktpunkt i kommunen.
  • Bidra til refleksjon over egen helse og valg for fremtiden.
  • Være en arena for å vurdere hensiktsmessige tjenester i samarbeid med bruker.
  • Gi kommunen innsikt i innbyggernes behov og utfordringer.
  • Gjøre at tjenesten også kommer i kontakt med pårørende, som gir mulighet til tidlig innsats også rettet mot disse.
  • Være en arena for rekruttering av frivillige.

Alle disse målsettingene kan etterprøves.

Underlig nok inneholder kommunens hensikt med den forebyggende tjenesten ikke noe om at det skal gå «bedre videre i livet» for de som får tjenesten, sammenlignet med de som ikke får den. Slik forskjell er jo hensikten med alle forebyggende tjenester.

Asker kommune bør umiddelbart gjennomgå den forebyggende tjenesten for eldre for å sikre at den kan gi effekt for de eldre og for kommunen.

Om ikke administrasjonen tar tak i dette, utfordres kommunestyret til å gripe inn for å hindre at Asker fortsetter å kaste bort penger som skulle komme de eldre til gode.