Gruppeleder i Asker Høyre, Håvard Vestgren, hadde et innlegg i Budstikka 18. februar med tittelen «En sunn vekst i Asker».

Han argumenterer for en årlig befolkningsvekst på vel 1 prosent og påstår samtidig at Høyre vil verne matjord, sikre tilgang til strandsonen og generelt stå for et sunt og bærekraftig Asker.

Vi mener snarere at utviklingen i kommunen har vært det stikk motsatte.

Først, hva betyr en årlig vekst på 1 prosent? I 2060 får vi da 140.000 innbyggere, som vil si over 40 prosent økning. Statistisk sentralbyrås prognose tilsier under halvparten.

Denne sterke boligveksten har allerede medført omfattende nedbygging av matjord og verdifulle landbruksarealer, eksempelvis Høn-Landås-Fusdal, Billingstad og Borgen–Drengsrud.

Da utkast til ny arealplan ble fremlagt i fjor, hadde administrasjonen fortjenstfullt tatt ut flere landbruksarealer, men mange av disse områdene ble så tatt inn igjen i planen av det politiske flertallet.

Andre byggeprosjekter ødelegger verdifulle naturområder, både viktige «hundremetersskoger» og andre friområder i nærmiljøet, og medfører naturinngrep med negative konsekvenser for artsmangfoldet.

Det er også illustrerende at Høyre ønsker 200–300 boliger i Askerparken.

Et annet grelt eksempel er planene om å utvide Follestad industriområde ved Åros ved å fylle igjen et helt dalsøkk.

Dette vil ødelegge et viktig økosystem, fjerne en viktig trekkvei for vilt og samtidig stenge den naturlige adkomsten til marka for nærmiljøet.

Det har videre vært betydelig bygging eller inngrep i strandsonen langs hele Askerkysten. Ifølge SSB-statistikken er det bare 24 prosent åpent for allmennheten.

Dette innebærer svært ofte negative konsekvenser for dyreliv og miljøet. Nylig ga politikerne grønt lys til utbygging i strandsonen ved Sjøstrand.

Veksten skaper store trafikkmessige problemer. Kapasiteten på både Slemmestadveien og Røykenveien er sprengt.

Likevel tillates mange nye boligfelter som Slemmestad, Søndre Elnes, Linland, Bødalen og Åros – også på tross av innsigelser fra veimyndighetene.

Dette forsterkes med økt utbygging i den sørlige delen av Asker.

Les også

FNs naturavtale må også følges opp i Bærum

Vestgren vil øke andelen kollektiv transport. Flott, men dette fremstår mer som ønskedrøm så lenge kommunen ikke har realistiske tiltak for å få dette til.

Dette fremstår mer som ønskedrøm så lenge kommunen ikke har realistiske tiltak for å få dette til.

Disse og andre eksempler illustrerer hvilke prioriteringer Høyre i realiteten vektlegger. Også i et klimaperspektiv er denne veksten svært negativ. Det må derfor lages klimaregnskap for alle utbyggingsprosjekter.

Kommunen har nå «temaplan for naturmangfold» på høring. Her pekes det på at også Asker har forpliktet seg til å ta vare på arter og deres leveområder.

Dette er konkretisert i kommuneplanens samfunnsdel: «Asker kommune skal tilrettelegge for bærekraftig forvaltning og vern av økosystemene i havet, langs kysten og på land, og stanse og reversere landforringelse og tap av biologisk mangfold.»

Vi kan ikke med vår beste vilje se at Asker kommune kan oppnå de viktige og nødvendige målene i denne planen dersom den politikken Vestgren skisserer, skal legges til grunn.

Les også

Klarer vi å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker?

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00