Frid Feyling og de andre bibliotekarene i Asker er satsingsobjekt for Asker kommune. Biblioteket får bruke mer penger på driften enn bibliotekene i Bærum, Røyken og Hurum, målt i kostnader per innbygger.

– Vi har snakket om hva som vil skje ved en kommunesammenslåing, sier Frid Feyling.

– Men vi tror ikke en sammenslåing vil medføre at vi må gå ned på vårt tilbud, sier hun.

LES MER:

Hurum-ordføreren: Merker tap av fabrikk

Større sosiale problemer i Hurum - skoleelevene gjør det bra

Stor enighet mellom Asker, Røyken og Hurum 

Satser ulikt

Kommunene som for øyeblikket forhandler om å slå seg sammen har i dag høyst ulike satsinger, prioriteringer og organisering. Det går frem av kommunenes eget tallmateriale og offentlig statistikk. Men dersom tre eller fire kommuner skal bli til én, må organisering, satsinger og prioriteringer harmoniseres.

– Vi håper at en sammenslåing vil bidra til at bibliotektjenestene løftes i Røyken og Hurum fremfor at vi må redusere, sier bibliotekar Frid Feyling i Asker.

Også det kommunale gebyr-nivået gjenspeiler kommunenes ulike satsinger. Hurum har for eksempel nesten dobbelt så høye kommunale gebyrer enn Bærum, og ligger også godt over gjennomsnittlig gebyrnivå for landet for øvrig.

Røyken skjuler gjeld

Mens Røyken i offentlig statistikk har en netto lånegjeld per innbygger på 22.000 kroner, er sannheten en helt annen. Gjelden er på hele 68.000 kroner per innbygger og dermed høyest av de fire kommunene. Den slår Askers høye gjeld på over 66.000 kroner per innbygger.

Rådmann Per Morstad i Røyken forklarer:

– Røykens kommunale bygg og investeringer er lagt i Røyken Eiendom AS og hovedtyngden av kommunens gjeld ligger i det selskapet.

Selskapet drifter og vedlikeholder kommunens eiendom, utvikler eiendomsmassen og bygger kommunale bygg som skoler, svømmehall, kirke og kulturbygg.

Denne måten å organisere eiendom og investeringer er helt annerledes enn i Asker og Hurum, og noe som må løses gjennom de forhandlinger som nå pågår mellom Asker, Røyken og Hurum, påpeker rådmann Morstad.

Også en rekke felles selskaper med andre kommuner må ordnes.