Siden Asker kommune innførte såkalt gjengs leie for kommunale utleieboliger i 2012, har de fleste leietagerne fått økt husleie. I ettertid har man sett at det for enkelte grupper har slått urimelig ut. Ved fastsettelsen av gjengs leie har man sammenlignet prisen med tilsvarende boliger på markedet, og for de boligene som har stasjonær bemanning har det vært vanskelig å finne en lignende bolig å sammenligne seg med.

LES OGSÅ: Flere leietagere er blitt sosialklienter

Dette tok formannskapet opp i 2017, og ba om en ny vurdering med tanke på redusert leie for denne gruppen.

Det har administrasjonen nå gjort, og kommet frem til at det skal gjelde mennesker med nedsatt funksjonsevne, og gruppen innen psykisk helse/rus, hvor det er stasjonær bemanning.

LES OGSÅ: Uføre Lars (67) engasjerte advokat da kommunen skrudde opp leieprisen

I alt er det 143 boliger til denne målgruppen, Av disse er 94 boliger for funksjonshemmede og 49 for rus/psykiatri. Mange av dem har i dag en husleie som ligger under grensen på 6647 kroner for statlig bostøtte, og de får ikke redusert leien. Det står igjen 78 leiligheter som får 15 prosent redusert leie med virkning fra 1. juli 2018.

For kommunen innebærer endringen et inntektstap på en drøy million.