Det er flott at Bærums ordfører har skjønt at det er mest miljøvennlige er å velge tog. Og i siste “Bæringen” peker hun på hvor klimaklokt det er å legge hovedkontoret til Viken fylkeskommune nær togstasjonen i Sandvika. Men nye E18 vil hun likevel ha fortgang i.

Det vil også hennes kollega i Drammen, som skriver om E18 til besvær

Han skrev nylig i Budstikka at Viken-kontorets plassering tilsier en rask igangsetting av nye E18. Slik at han og andre kommer fort frem med bil. Vi i MDG håper han blir inspirert av Bærums ordfører, og setter seg på toget de 17 minuttene det tar fra Drammen til Sandvika.

For hva er klimaklokt ved å investere rundt 40 milliarder på økt fremkommelighet for biler, og dermed øke sannsynligheten for at de som i dag reiser kollektivt setter seg i bilen?

De politiske partiene som støtter planen sier de skal “kvele” denne økningen med skyhøye bomavgifter.

Men hvor lurt er det å investere 40 milliarder i økt veikapasitet for så å kvele bruken?

Les også: Ny E18 er ikke løsningen

MDG mener man isteden bør be Stortinget om å skrote det 4 år gamle veiprosjektet til fordel for en oppdatert plan, som er tilpasset ambisjonene om store kutt i CO2-utslippene, og å få ned mengden av mikroplast fra transportsektoren.

Rådende oppfatning blant transportforskere er at det som skal til, er å forbedre kollektivtilbudet vesentlig, legge bedre til rette for å sykle og gå og iverksette restriktive tiltak mot biltrafikken.

Ved begrensning av veikapasiteten, veiprising og mindre tilgang til parkering. I tillegg må man styre arealutviklingen mot fortetting rundt kollektivknutepunkter, og styrke lokalsentre. Det er slike tiltak man må investere i dersom løsningene skal være i tråd med klimamålene regjeringen har satt.

Regjeringen vil halvere klimagassutslippene fra transport innen 2030. Da er overgang til elbiler ikke nok. Politiske beslutninger som bidrar til adferdsendringer er også helt nødvendig. Som for eksempel å gjøre det mer lettvint og attraktivt å kjøre kollektivt til jobben enn å ta bilen.

Redselen for å miste velgere skremmer mange politiske partier fra å legge dette til grunn for sin politikk.

Les mer på budstikka.no/debatt

Utviklingen går ikke riktig vei. De nye globale utslippstallene for CO2 viser en dramatisk økning i 2018. Norge ligger nær verdenstoppen målt i utslipp per hode. Det understreker viktigheten av politiske mot og vilje til å styre i en retning som kan gi de nødvendige utslippsreduksjonene.

Det er bemerkelsesverdig at en regjering som har som mål at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange, og som vil halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030, satser på et prosjekt som nye E18.

MDG håper politikerne på Stortinget tør å tenke nytt, modig og i tråd med gjeldende klimamål om E18-planene, så resultatet faktisk blir klimaklokt.