Temaplan for naturmangfold i Asker legges frem tidlig neste år. Planen skal være en strategisk og sektorovergripende plan og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne om og sikre naturmangfoldet i Asker.

Tap av naturmangfold og biologisk mangfold er en akutt utfordring for livet på kloden.

For å kunne verne og sikre naturmangfoldet i vår kommune, må vi vite hva årsakene til tap av naturmangfoldet er, hva konsekvensene av det er, og hva vi kan gjøre for å stanse utviklingen i vår kommune.

Les også

Å ødelegge naturen er som et dårlig kinderegg

Når vi vet at den viktigste årsaken til at arter utryddes er arealendringer, må vi spørre oss:

  • Vet vi hva slags natur som blir borte når vi bygger hus, veier, skoler, idrettsanlegg og forretningsbygg?
  • Hvor mye natur kan vi nedbygge før verdien av den gjenstående naturen blir borte?
  • Hva skjer når naturområder blir liggende som isolerte «øyer» avgrenset av nedbygde områder? Har naturområdene da lenger noen verdi?
  • Er det tilstrekkelig med korridorer som gjør det mulig for artene å «vandre» mellom områdene? Vet vi hvordan naturområdene i vår kommune henger sammen?
  • Hvor flinke er vi til å ta vare på områder og kantsoner rundt bekker, vassdrag og innsjøer?
  • Hvordan påvirker fremmede arter naturen, og hvordan bekjemper vi dem?
  • Hvordan behandler og forholder administrasjonen, politikerne og innbyggerne seg til de gjenstående naturmiljøene i kommunen?

Dyr, insekter, planter, sopp og lav er avhengige av sammenhengende områder av en viss størrelse for å overleve som art.

Når disse naturområdene blir stadig mindre i størrelse og stykkes opp, som de blir i Asker, mister de sin verdi som naturmiljøer.

Derfor vil vi i MDG jobbe politisk lokalt og nasjonalt for å ta vare på det som er igjen av natur. MDG vil jobbe for at «temaplan for naturmangfold» setter en standard som ivaretar naturen på naturens egne premisser.

Etter mange tiårs rovdrift på natur sitter vi i dag igjen kun med fragmenterte leveområder for de levende organismer som utgjør grunnlaget for vår eksistens her på jorda.

Nå må vi stanse en «bit-for-bit» nedbygging som foregår i det stille og ikke vil bli tydelig før det er for sent.

I behandlingen av mandat og rammer for temaplanen i utvalg for samfunnstjenester foreslo MDG at «Temaplanen skal særlig omhandle stans i tap av naturmangfold, restaurering av tapt eller forringet natur samt bekjempelse av fremmede arter.» uten å få gehør.

Hvis ikke dette skal være mandat og rammer for en temaplan for naturmangfold, hva skal de være da?

Les også

Ta bedre vare på naturmangfoldet i Bærum