Isgang er ismasser i elver som løsner og seiler ned langs elveløpet til strekninger med mindre fall eller med innsnevringer, der massene stuves opp. Isgang skjer ofte ved økt vannføring som i større mengder driver med vannstrømmen nedover elva.

Der det er tilstrekkelig fall, vil islegging foregå med dannelse av sørpeis eller bunnis. Vannet stuves opp, og det dannes isdammer. Ved flom kan en isdam løsne. Resultatet blir en flombølge som fortsetter nedover elva.

Dette skjer i Isielva. I strykene fra det flate partiet i Kjaglidalen til Bjørumdammen blir isen malt opp til en slags massiv slush. Denne slushen blandes med trær og kvister, noen ganger stein og grus. Massene med is, trær, busker og grus stopper opp i Bjørumdammen.

Det dannes også is fra Bjørumdammen og videre sørover. Alle historiske teinesteder er helt eller delvis ødelagte av isganger og store flommer opp igjennom tidene.

Bjørumdammen er en kunstig dam. Den ble laget i forbindelse med skogsdrift i Krokskogen og Kjaglidalen og tømmerfløting i elva. Ved den solide steindammen ble Bjørum Sag etablert. Da saga ble nedlagt i 1964, var det ingen som lenger hadde ansvar for vedlikehold av dam, demning og sag. Hele dette kulturhistoriske stedet forfalt.

Nå er det Statens vegvesen som eier både dam og demning. Statens vegvesen har søkt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om tillatelse til å rive demningen. Da oppstår både en kortsiktig og langsiktig utfordring.

Før demningen rives, må dammen tømmes for stein og grus blandet med organisk materiale. Høsten 2021 ble elva nedenfor dammen lagt i rør da ny E16-bro over elva ble bygget. Entreprenøren undervurderte flomfaren.

Da høstflommen kom, gikk elva over rør og overbygg, og store mengder skadelig sprengstein ble ført nedover Isielva. Vi håper at entreprenøren nå har tilstrekkelig kompetanse til at Isielva ikke blir ødelagt når massene fjernes.

Det langsiktige problemet er de skader isgangen kan føre med seg nedenfor Bjørumdammen.

Når demningen fjernes, vil det flate partiet av dammen bli borte. Elva kommer ned til det gamle elveleiet. Is- og tre-/tømmermasser blir ført videre nedover.

Isielvas naturlige albuerom er blitt innsnevret til et minimum gjennom tiltak langs elva i mange tiår. Før eller senere vil massene stoppe opp.

Hvem som skal rydde opp, er uvisst. Trolig må kommunen ta regningen.

Flomvann, is og tømmer kan legge seg langs elvebreddene. Oppstuving av ismasser og floker av trær kan medføre store skader på eiendom, broer og natur på elveslettene.

Hvem som skal rydde opp, er uvisst. Trolig må kommunen ta regningen.

Klimaet endrer seg. Vi har nå flommer i januar og februar som vi sjelden hadde tidligere. Det blir flere og farligere flommer og isganger vintertids fremover.

Vi ber Statens vegvesen gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse før demningen rives. Konsekvensene av isganger og flommer i Isielva nedenfor Bjørumdammen må kartlegges.

Det kan tenkes at kulturminnet og den flotte steinkistedammen bør stå, og at man bygger en kanal under dammen for laksefiskens videre vandring oppover i Kjaglidalen.