Norsk psykiatris Grand Old Man, Johannes Hirsch, døde 14. januar 2023, 101 år gammel på Gullhella bo- og omsorgssenter. Han var født i Bergen 14. desember 1921, og vokste opp i Oslo. Som student ble han arrestert i 1942, og var et halvt års tid på Grini. Etter løslatelsen kom han seg over til Sverige, sluttet seg til politistyrkene der og var med inn i Finnmark i frigjøringsdagene.

Etter medisinsk embetseksamen i 1950 i Oslo og tjeneste på somatisk sykehus og i distrikt, begynte han på Presteseter sykehus på Toten. Her møtte han den virkelig tunge psykiatrien før nye psykofarmaka kom midt på 1950-tallet. Han fullførte sin spesialisering i psykiatri på Dikemark og Ullevål sykehus i en brytningstid for faget. Som den kunnskapssøkende personen han var, gjennomførte han tidlig studieturer til sentrale læresteder i utlandet. I 1959 begynte han ved Oslo helseråds avdeling for psykiatri som overlege og leder frem til 1976.

Deretter var han i fem år koordinator for voksenpsykiatrien i Oslo, i nært samarbeid med stadsfysikus, Fredrik Melbye. Flere poliklinikker ble etablert og dette ble oppstarten til de distriktspsykiatriske sentra. Han erfarte at tidlig kontakt med pasientene og god oppfølging kunne hindre innleggelse. Bruk av psykofarmaka åpnet for andre behandlingsformer som kunne styrke pasientens friske sider. Han var med på å opprette en vernet bedrift og et arbeidstiltak for uføre (Sens), og var tilsynslege der i 25 år.

De siste ti år før han ble pensjonist var han overlege ved alderspsykiatrisk avdeling, Søndre Borgen, under Dikemark sykehus. Avdelingen utviklet under hans ledelse et meget godt differensiert tilbud til eldre pasienter med alle typer psykiske lidelser. I seks år var han formann i Norsk Selskap for Aldersforskning. Etter 70 års alder, viet han de neste 10 år av sitt liv til utstrakt tilsynsvirksomhet ved de psykiatriske sykehjemmene og privatforpleiningene.

Det ble mange mils reisevirksomhet for å ivareta langtidspasientene, eventuelt hente dem inn i et rehabiliteringsopplegg med mulighet for en mer selvstendig tilværelse utenfor institusjon. Johannes Hirsch var allsidig med mange interesser. Han engasjerte seg som frivillig i Røde Kors, Amnesty International og Leger mot atomvåpen. Sammen med sin kone, Grethe, var han aktivt med i byggingen av Østenstad kirke og videre i menighetens mange aktiviteter. I flere år var han med i menighetsrådet. Han deltok ivrig i Y’s Mens virksomhet og i møtene på Blakstad Misjonssenter. Alt fra sine unge år elsket de, sammen med sine to sønner, å ferdes i skog og mark.

Med sin åpne og lune fremtreden ble Johannes Hirsch en avholdt kollega med en stor kontaktflate både innenfor og utenfor fagmiljøet. Han profilerte seg som en godviljens gentleman med betydelig grad av toleranse og en etisk og moralsk holdning det sto respekt av.

Han var tro mot de gode tradisjoner innen psykiatrien og representerte kontinuiteten i vårt fag. Alt hans virke var preget av ansvarsbevissthet, faglig tyngde og evne til nytenkning. Han var også snill, raus, takknemlig og likte en enkel livsstil. Johannes Hirsch vil bli savnet i mange miljøer og vi lyser fred over hans gode minne.

Tore Gude

Kjell Martin Moksnes

Finn Stenstad