I Budstikka 19. januar skriver Kari Sofie Bjørnsen fra Høyre at «Oslofjorden kan og skal reddes».

Jeg er så hjertens enig med Bjørnsen om at det må vi, hvis ikke er følgene for oss selv og kommende generasjoner så triste at det ikke er til å tenke på.

Bjørnsen har også rett i at problemene er sammensatte og ikke kan løses enkelt. Men derfor blir det litt underlig når hun forsøker å fremstille det som om videre satsing for å løse miljøproblemene i Oslofjorden er knyttet til et par enkeltposter i henholdsvis fylkesbudsjettet til Viken og statsbudsjettet.

For det første: Problemene i Oslofjorden er ikke skapt over natten, og Høyre som har ledet regjeringen i åtte år før den rødgrønne regjeringen overtok i fjor og har hatt uavbrutt politisk flertall i Bærum og Asker, har hatt god anledning til å handle tidligere.

Bjørnsen burde derfor først og fremst adressere skuffelsen over manglende innsats til eget parti.

For det andre har regjeringen varslet en styrket innsats for å redde Oslofjorden, ved blant annet å fremme strengere rensekrav og ved å sette av 70 millioner kroner i ekstra tilskudd til bøndene for å redusere avrenning.

På internasjonalt nivå har det for første gang kommet i stand en global avtale om å redusere plastforsøpling, der forhandlingene ble ledet av vår egen klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Dette må vi applaudere og forvente vil merkes.

For det tredje er det i kommunene de viktigste tiltakene må settes inn, siden for høye nivåer av næringssalter pekes på som en hovedårsak til problemene. Det er kommunene som har ansvar for avløpstjenester og i tillegg kan bidra i arbeidet med å minke avrenning fra jordbruk.

Det er 118 kommuner som ligger i nedbørsfeltet til fjorden, men Asker med en lang kystlinje har et ansvar vi ikke kommer utenom.

I Asker har vi i 2022 hatt politisk behandling av flere saker som direkte eller indirekte, og på ulike måter, påvirker tilstanden i fjorden. Asker Arbeiderparti har støttet alle forslag til tiltak som kan bedre miljøtilstanden til fjorden.

I samband med behandling av sak om helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden fremmet undertegnede, på vegne av Asker Arbeiderparti, et forslag om at alle nye og rehabiliterte renseanlegg som kommunen eier, også må rense nitrogen.

Forslaget ble, etter først å ha blitt nedstemt i utvalget, enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det er vi glade for.

Vi i Asker Arbeiderparti vil fortsette å fremme eller støtte tiltak lokalt som kan bedre tilstanden i fjorden. Og selv om vi som lokalpolitikere, hverken kan ta imot ros eller ris for tiltak på statlig eller fylkeskommunalt nivå, kommer vi til å følge opp med innspill til «våre» politikere om vi ser at varslede tiltak ikke blir tilstrekkelig.