Kommunal virksomhet skal gjennomføres i samsvar med en rekke lover, pålegg og bestemmelser. Kommunal internkontroll skal sikre at så skjer.

Sikring av en velfungerende internkontroll er et lovpålagt ansvar for kommunedirektøren. Internkontrollen omfatter en rekke instrumenter og handlinger fra mål og retning, organisering av virksomheten, rutinebeskrivelser, opplæring av ledere og øvrige ansatte, avdekking og håndtering av avvik med videre.

Les også

Tillit skaper vi sammen

Kommunestyret i Asker behandlet nylig en revisjonsrapport med gjennomgang av internkontrollen i kommunen.

Kommunestyret var i saksfremlegget invitert til å be Kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger. Vedtaksforslaget inneholdt ikke ett ord av kritisk karakter, ei heller noe hint om hvilke til dels graverende funn som var gjort av revisorene.

Denne behandlingsmåten syntes vi i MDG var for «snill» eller upresis, og vi fremmet derfor forslag om at kritiske funn skulle inngå i vedtaket, og at kommunestyret skulle uttrykke «bekymring» i tilknytning til funnene i revisjonsrapporten.

Til illustrasjon skal jeg nevne blant annet følgende funn:

  • at ansvar for internkontroll ikke er nevnt i hverken lederavtaler for virksomhetsledere eller avdelingsledere
  • at ikke alle ledere hadde en lederavtale
  • at flere enn halvparten av kommunens ansatte ikke kjenner kommunens etiske retningslinjer
  • at bare litt over halvparten av lederne oppgir at de har informert sine ansatte om innholdet i virksomhetsplanen
  • at et stort mindretall av ledere og ansatte opplever fravær av tydelig fordeling av oppgaver internt i egen enhet og mellom enheter i kommunen
  • at én av fire ledere svarer at det bare i noen grad er etablert rutiner og prosedyrer for sentrale arbeidsoppgaver
  • at kjennskap til avvikssystem og rutiner varierer betydelig mellom tjenesteområder
  • at 33 prosent av de ansatte svarer at de sjelden eller aldri melder avvik når avvik oppstår
  • at mange virksomhets- og avdelingsledere viser til at de bare «i noen grad» rapporterer på internkontrollen

Høyres medlem i kontrollutvalget, Kent Ryen, omtaler MDGs initiativ i saken som «beklagelig» og årsak til at en ellers god debatt «sporet av» (Budstikka 3. november).

Ryen synes å mene at de funn som er gjort, heller bør omtales som områder med «forbedringspotensial». Omtale av kritikkverdige forhold tar, ifølge Ryen, oppmerksomheten bort fra det vi «egentlig bør bruke ressursene på».

Vi skal huske på at når skandaler avdekkes, så er det ofte nettopp internkontrollen som har sviktet.

Her må jeg melde min uenighet. Kommunal virksomhet er kjærkommen og nødvendig, men den eksisterer som et tilnærmet monopol overfor sine brukere. Kravet til omstilling og skjerpet kvalitetsorientering er ikke det samme som i mer konkurranseutsatte virksomheter.

Nettopp derfor er folkevalgt kontroll og årvåken oppmerksomhet desto viktigere og noe vi «egentlig bør bruke ressurser på» – tydelig og eksplisitt.

Vi skal huske på at når skandaler avdekkes, så er det ofte nettopp internkontrollen som har sviktet. Ansvarlige personer har ikke visst – noe de med en vital internkontroll skulle ha visst.

Les også

Korrekt og usminket rapportering er avgjørende