De hevder det blir for lang avstand fra folk til de folkevalgte og administrasjonen i Viken. Men hva er demokrati?

For Venstre er det viktig at beslutninger fattes nærmest mulig den det gjelder.

Vi har allerede et stort regionalt nivå i Norge, men de fleste oppgaver er ikke underlagt regional demokratisk styring og kontroll. De fleste regionale enheter fungerer som statens forlengede arm i etater, direktorater og statlige foretak. 

Derfor vil vi ha fylkeskommuner som er i stand til å overta flere av de oppgavene som i dag utføres av staten. Vi vil ha fylker med gode og solide fagmiljøer som kan utøve gode tjenester og utarbeide et best mulig beslutningsgrunnlag for oss som folkevalgte. Viken er et slikt fylke.

Demokrati dreier seg også om fordeling av makt. Vi trenger fylker som kan være en motmakt mot en stadig sterkere stat. Ikke for å si noe galt om Oslo, men Oslo er et maktsentrum både nasjonalt og regionalt. 

Vi som bor i hovedstadens omland, er tjent med å ha et fylke som kan møte Oslo med samme styrke og på samme nivå. Det er også demokrati.

Diskusjonen om Vikens videre skjebne er i full gang. Før jul fikk vi en rapport som viser hvilke konsekvenser en oppsplitting av Viken vil kunne få for både for tjenester og økonomi.

Rapporten er skremmende lesning. Oppløsning av Viken er ikke bare misbruk av skattebetalernes penger, folk og ressurser som skulle arbeidet med andre viktige ting, men konsekvensene vil være særlig store for den fremtidige økonomien i et eventuelt nytt Østfold og et eventuelt nytt Buskerud. 

Konsekvensene er så store at tilhengerne av en oppløsning umiddelbart gikk ut og forlangte en ny inntektsmodell og en ny fordeling av skatteinntektene.

Med andre ord mindre til Akershus for å kunne gi mer til Østfold og Buskerud.

Senterparti-topper i Trøndelag gikk tidligere i fjor høst ut og ville hente mer skattepenger i «rike Bærum» for å finansiere sin modell for kommune- og fylkesstruktur.

En kan lure på om de har oversikt over hva det dreier seg om og om de vet hvor mye Bærum allerede betaler i skatteutjevning, eller om dette bare er nok et populistisk utspill der fordommer har fått fritt spillerom?

Rapporten viser at det ikke er et faglig grunnlag for å dele opp Viken. Tjenestene til innbyggerne vil ikke bli bedre. Tvert imot. 

En oppløsning vil gå ut over byggingen av nye skoler, mulighetene for et koordinert og sømløst kollektivtilbud vil bli dårligere, og viktige fagmiljøer vil forvitre.

Demokrati er noe langt mer enn fysisk avstand til et fylkeshus (for de som måtte være der ofte).

Det dreier seg også om arenaer og rutiner som gir muligheter for å påvirke beslutninger, tillit til at våre folkevalgte og tillitsvalgte har et best mulig kunnskapsgrunnlag og beslutningsgrunnlag for de avgjørelser som skal fattes, og de folkevalgtes muligheter for å øve innflytelse på andre organer regionalt og beslutninger nasjonalt.