Spørsmålet avgjøres i behandlingen av planforslag på Vettre som denne uke er sendt på høring. Vi i De Grønne mener at det er et politisk ansvar å slå ring om evige verdier som ikke er fornybare og som fellesskapet er avhengig av.

Les også: Slik blir «Røkke-løkka» i Asker

Eneste måte å ta vare på matjord er å ikke bygge den ned. Eneste måte å ikke ødelegge leveområde til arter av stor nasjonal interesse og viktige naturverdier i planområdet for Frisk Arena som dvergspett og nattergal, sumpskog, våtmark, edelløvskog og gråor-heggeskog, er å ikke ødelegge dem.

Nye Asker vil oppnå FNs bærekraftsmål. Matsikkerhet og bærekraftig landbruk er blant dem. Å beskytte liv på land og gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer samt stanse tap av artsmangfold, er også blant målene. Hvordan kan Asker oppnå sine mål hvis politikere fatter vedtak som gjør det motsatte?

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av mulighet til lek, friluftsliv og idrett. Vi er de siste som vil si nei til en miljøvennlig fotballbane eller et klubbhus. Vi er samtidig partiet som ikke tillater at gode hensyn slår livsviktige hensyn i hjel. Matjord og naturen vår er vårt arvesølv, som vi må levere videre til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den. Mye tyder på at vi ikke vil klare det.

Les flere innlegg på budstikka.no/debatt

Hvis Asker mener alvor med å være en bærekraftskommune er det uansvarlig å gi bort egen matjord av god og svært god kvalitet til nedbygging. Bare kreativiteten begrenser hva matjorddelen av området kan brukes til uten å ødelegge. Barneskolen kan jordet til skolehage, turstier og naturfagundervisning, som fortsatt ville vært offentlig tjenesteyting, slik kommuneplan sier. Det er også en enkel sak å la andre drifte jorda.

Les også: Varig naturvern nå

Les også: Røkke-tårn og jordvern

Mer enn en tredjedel av matjorda i kommunen er bygget ned. Kommunen fortsetter å bygge ned matjord i strid med nasjonal jordvernstrategi. Planforslaget gjør intet forsøk på å ta hensyn til naturverdiene som er rapportert i BioFokus notatet. I stedet legger det opp til å bygge vei på matjord, som skal føre til et mulig sykehjem – på matjord. En langsiktig og politisk villet Jord-tap-strategi.

Visste du at planområdet er en del av Løkeneshalvøya som har en meget rik og interessant karplante- og soppflora også i nasjonal sammenheng?

På jordet som ønskes nedbygd fant man loppemose Physcomitrium pyriforme, som aldri før blitt funnet i Asker. Kantsonene har en svært variert og rik natur, og inneholder de rødlistede mosene skorteagnemose Rhynchostegiella tenella (NT) og pyslommemose Fissidens gracilifolius (NT), gråor med innslag av alm (VU), ask (VU), hegg og vier.

Vi forstår det er fristende å hoppe raskt på et prosjekt, når en rik «onkel» i nabolaget betaler oppsetting av anlegg.

Det minste som bør gjøres er å ta til følge anbefalte avbøtende tiltak, som å ta tilstrekkelig hensyn til sumpskog, rødlistede arter og leveområder for fugl, buorm og rådyr.

De Grønne sier ja til liv på land og i vann. Vi sier ja til å iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold, verne truede arter og forhindre at de dør ut.

Vi forstår det er fristende å hoppe raskt på et prosjekt, når en rik «onkel» i nabolaget betaler oppsetting av anlegg, men hvilken rik onkel skal få tilbake verdifull natur, jord til matproduksjon og intakte økosystemer? Her hjelper det nemlig ikke med en rik onkel – her må det ansvarlige politikere til som forstår forskjellen mellom kortsiktig fest og langsiktig livskvalitet og velferd. La oss ta vare på mennesker og miljø!