Kommunestyret vedtok høsten 2021 en offensiv temaplan for næring med visjon om at Asker skal være ledende i landet på næringsutvikling.

Det ble valgt ut åtte innsatsområder rettet mot både eksisterende og nye næringer, og disse følges opp gjennom årlige tiltak forankret i formannskapet.

Med dette ønsker vi å få flere lokale arbeidsplasser, økt verdiskapning og flere bedrifter som etablerer seg i Asker.

Asker har gode forutsetninger gjennom en høyt utdannet befolkning, attraktive næringsarealer og velfungerende boområder og boformer.

Et konkurransekraftig lokalt næringsliv innebærer arbeidsplasser og skatteinntekter som igjen sikrer gode kommunale tjenester til våre innbyggere.

Asker kommune og næringslivet tar sammen samfunnsansvar, og blant topp 10 prioriterte tiltak for 2023 vil jeg fremheve satsingen på sirkulærøkonomi, tilrettelegging for gründerskap, handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringer, samarbeid med sosiale entreprenører samt tilskuddsordning for organisert nærings- og stedsutvikling.

I formannskapet 7. februar skal vi behandle statutter og økonomisk ramme for et næringsutviklingsfond for lokale bedrifter der tilsagn fra kommunen skal virke utløsende for finansiering fra stat, fylkeskommune og/eller det private.

Videre er vi 24.–25. mai vertskap for Den Store Sirkulærkonferansen med nasjonal og internasjonal deltagelse. Her samarbeider vi med Circular Norway, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi samt mange lokale kompetansemiljøer.

Med dette ønsker vi å få flere lokale arbeidsplasser, økt verdiskapning og flere bedrifter som etablerer seg i Asker.

Vi støtter nyåpnede RE Gründerhus, med plass til 60 gründere under veiledning, i Asker sentrum.

Vi samskaper gjennom flere typer partneravtaler med lokale kompetansemiljøer for å sikre at næringspolitikken og tilhørende tiltak best mulig møter næringslivets behov. Modellen med partneravtaler fungerer godt, og vi vil vurdere flere avtaler i 2023.

Handlingsplan for reiseliv og opplevelsesnæringer legger opp til å utvikle sterkere tiltrekningskraft og styrke samhandlingen og kompetansen i næringen, i det frivillige og i kommunen.

Vi ønsker også en tydelig og effektiv markedsføring av mulighetene i kommunen overfor egen lokalbefolkning, hyttebrukere og målgrupper innenfor to timers omkrets av Asker.

Kommunen kjøper årlig varer og tjenester for cirka 1,7 milliarder kroner (2022). En felles plattform for kommunens anskaffelser setter krav om bærekraft ved innkjøp, noe som bidrar til utvikling av bærekraftig næringsliv, gunstig miljøpåvirkning og gode sosiale samfunnsforhold.

For eksempel kan avtale om leveranse av kortreiste varer og tjenester bidra både til å nå klimamål gjennom mindre transport og samtidig gi økonomisk bærekraft gjennom å stimulere lokalt næringsliv.

Menonrapport 5/2022 om mulighetsrommet for næringsutvikling i Viken anbefaler mer samarbeid om tilrettelegging for næringslivet i regionen der Asker Næringsforening, RE Gründerhus, Bærum Næringsråd og ulike næringsklynger inngår. Slikt interkommunalt samarbeid vil vi også prioritere i 2023.

Vi har rett og slett mye å glede oss over og glede oss til med alt det som nå er på gang. Asker kommune ønsker virkelig å legge til rette for og heie på de som skaper flere lokale arbeidsplasser.