I Budstikka 19. mars 2021 fremgikk det at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statsminister Erna Solberg valgte dagens rettlinjede trasé og statlig regulering og sløyfet både konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) for å spare tid.

I Aftenposten lørdag 7. mai var temaet voldsomme naturinngrep i en 70 meter bred vei- og jernbanetrasé.

Løsningen som er valgt som svar på de samferdselspolitiske målene, er å bygge en ny vei og et «dobbeltsporet persontog» uten godstransport mellom Sandvika og Hønefoss, og en bred, samlet, rettlinjet, felles vei- og jernbanetrasé videre over noe av Norges mest dyrkbare matjord og vernede, krevende kultur- og våtmarksområder.

Det kan spørres om denne løsningen er det rette svaret, og om dette er svar på det rette spørsmålet?

Det kan spørres om denne løsningen er det rette svaret, og om dette er svar på det rette spørsmålet?

Når Norge trenger å redusere de planlagte gigantinvesteringene i samferdselssektoren, bør finansministeren kanskje ta en nærmere kikk på omfanget og løsningsvalget i gigantprosjektet Ringeriksbanen, FRE16?

Det er ikke tvil om at det trengs bedre forbindelser mellom knutepunktene her, men prosjektet har betydelige konsekvenser for natur og dyrket jord. Til tross for det finnes det altså fortsatt ikke en godkjent konseptvalgutredning eller kvalitetssikring (KS1) med reelle og sammenlignbare alternativer, for eksempel gjenbruk av eksisterende togtrasé forbi Harestua.

Samtidig er det stadig endringer i rammebetingelser og oppgradering av løsninger på den traseen som politikerne har valgt, og kostnadene stiger. 

Jeg er ikke sikkert på at vi har fått det rette svaret her.

Jeg er heller ikke sikker på at vi her har de rette nasjonale målene:

  • Å styrke konkurransekraft gjennom å sikre Bergen og Voss et konkurransedyktig transportalternativ til fly og bil.
  • Å legge til rette for et raskt transportalternativ som bygger opp under reiseliv og næringsliv i Hallingdalen.
  • Å kunne tilby et raskt og direkte jernbanetilbud i nærtrafikken Hønefoss – Oslo.

Politikerne bør iallfall slutte å hoppe bukk over brede og viktige konseptvalgutredninger og kvalitetssikring i slike viktige beslutningsprosesser.

Kanskje det hadde vært minst like smart å la vei svinge seg som vei og jernbane rette seg som jernbane hver for seg, og iallfall vurdere en større oppgradering av søndre del av Gjøvikbanen i stedet for å bygge alt helt nytt lenger vest – i tillegg til at man også må oppgradere Gjøvikbanen. Det er jo uansett den som er ment å ta seg av godstrafikken.