Det er rundt 820 sykehjem i Norge og rundt 38.000 pasienter som bor i dem. Her bor og lever en av de mest sårbare pasientgruppene i landet.

De trenger hjelp til å ivareta seg selv, fordi fysisk og/eller psykisk helse gjør at de ikke kan det selv lenger.

Rundt 80 prosent av sykehjemsbeboerne har demens, og mange har andre og sammensatte helseutfordringer i tillegg.

Kun 33 (9 prosent) av landets 356 kommuner gjennomførte bruker- og pårørendeundersøkelser på sykehjem i fjor.

Det er svært lavt på en tjeneste som skal ivareta en av de mest sårbare pasientgruppene vi har.

Dette er urovekkende, og slik kan vi ikke ha det fremover.

Alle som jobber på feltet, melder at de som bor på sykehjem, har flere og mer sammensatte behov nå enn før, noe som igjen krever mer oppfølging fra de som jobber der.

Det er mange som er fornøyd, men pårørende som har klager eller vil ta opp kritikkverdige forhold, må ofte gå til media eller klage til Statsforvalteren for å bli hørt.

Mange pårørende sier derfor ikke fra fordi de er redde for represalier eller et dårlig samarbeid med sykehjemmet.

Dette er urovekkende, og slik kan vi ikke ha det fremover.

Les også

Dette er langt fra godt nok

De som bor på sykehjem, trekkes nesten 85 prosent av pensjonsinntekten, og makspris på en sykehjemsplass kan være opptil 60.000-70.000 kroner i måneden.

Det er en av de dyreste egenbetalingene vi har for et offentlig helsetilbud i Norge.

Med så høy egenbetaling burde en kunne forvente at man skal ha muligheter til å gi jevnlig tilbakemelding for å sikre gode tjenester.

Bruker- og pårørendeundersøkelser gir politikerne og de ansvarlige for tjenesten muligheter til å følge med på hva som fungerer bra og hva man må forbedre.

Tidligere var botiden på sykehjem opp mot fem år, nå er den på vei ned mot mindre enn to år.

Da sier det seg selv at her bør man følge løpende med og følge opp hvordan pasienter og pårørende erfarer tjenesten.

Pårørendealliansen jobber for at pårørende skal bli hørt. Nå har vi laget en bruker -og pårørendeundersøkelse på nettet som er gratis, anonym og åpen til alle døgnets tider.

Med denne sykehjemsundersøkelsen sykehjemslisten.no har vi har gjort jobben vi mener KS og kommunene selv burde gjøre jevnlig.

Her kan både pårørende og pasienter vurdere det grunnleggende i oppholdet uten å måtte gå til media for å høres.

Undersøkelsen spør om hvordan man vurderer maten, måltider, aktivitetstilbud, fellesarealer, samarbeid med personalet med mer.

Her kan man gi karakterer som er nyttig informasjon å bruke videre i å utvikle gode og trygge tjenester, og skrive utdypende erfaringer i en stor tekstboks.

Vår oppfordring er derfor: Er du pårørende til noen som bor på sykehjem, så bruk din stemme.

Si fra hvordan du opplever at hverdagslivet er på sykehjemmet der din partner, far, bestemor eller andre kjære bor.

Eldreomsorg er et viktig tema i kommunevalget 2023. Vi bør alle vite hvordan de som lever der og deres pårørende, opplever denne tjenesten.