Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en av skolens viktigste støttetjenester og er lovpålagt.

Den har to like viktige mandater: Det ene er at den skal utarbeide sakkyndige vurderinger når barn ikke har tilfredsstillende utbytte av skolens undervisning. Det andre er at PPT skal fungere som veiledere for skoler, når skoler trenger hjelp.

De seneste årene har PPT Bærum hatt mange utfordringer. I 2017 hadde tjenesten opparbeidet seg en ulovlig kø på seks måneder. Man trakk derfor bort alle rådgivere fra skolene for å konsentrere seg på å «få bort» køen.

For oss innebar tjenestens dysfunksjon at vi måtte vente ni måneder for å få hjelp av PPT i vår sak. Dette står i skarpt relieff til Utdanningsdirektoratets veiledere om forsvarlig saksbehandlingstid:

«PP-tjenesten er et ledd i utredningen av saken. I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at f.eks. en total saksbehandlingstid på over tre måneder kan være for lang tid.»

Les også

Nå må vi få en forandring

2018 kom den eksterne evalueringen av PPT som ga tjenesten strykkarakter, og tjenesten foretok mange forandringer som forbedret kapasiteten.

Til tross for det fant Statsforvalteren flere lovbrudd da man gjorde tilsyn av spesialpedagogikken i 2019:

«Statsforvalteren førte tilsyn med Bærum kommunes arbeid med spesialundervisning. Gjennom dette tilsynet avdekket vi flere lovbrudd, blant annet at kommunen måtte sørge for at PPT hjelper skolene med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge bedre til rette for elever med særskilte behov.»

Våren 2022 reagerte foreldre med barn i Bærumsskolen på at det kunne ta opptil seks måneder å få et vedtak om spesialpedagogikk.

Altfor lang saksbehandlingstid er meget bekymringsfullt. Skole og støttetjenester er pålagt å arbeide med utgangspunkt i tidlig innsats, noe som er helt essensielt for at barn ikke skal utvikle psykiske lidelser grunnet mangel på mestringsopplevelser/ mobbing/utrygt skolemiljø.

Hilde Thorning Øverås og jeg møtte 14. oktober lederen i hovedutvalg for barn og ungdom i Bærum, Haakon Veum. Vi løftet tre saker: Barn utvikler ufrivillig skolefravær grunnet utrygt læringsmiljø, skoler fortsetter å true/melde foreldre grunnløst til barnevernet, samt at PPT ikke overholder sine frister.

Vi håper at Veum har ført informasjonen videre til de andre politisk valgte i hovedutvalg for barn og ungdom. Vår tilbakemelding må være viktig informasjon til alle politisk valgte som er engasjert i barns rettigheter, uaktet politisk tilhørighet.

Statsforvalterens oppgaver er blant annet å kontrollere at kommuner følger lover: at vedtak gjøres i henhold til lovverket, at barn får lovpålagte rettigheter, og å beskytte kommunemedborgere mot kommuners maktovergrep, som for eksempel grunnløse meldinger til barnevernet.

Når Statsforvalteren har grunn til å tro at en kommune bryter mot loven, så kan Statsforvalteren åpne tilsyn. 1. februar 2023 åpner Statsforvalteren tilsyn av PPT Bærums saksbehandlingstider. At PPT fortsatt sliter med å gi barn deres lovpålagte rettigheter, er meget urovekkende.

Hva gjør de politisk valgte i Bærum for å sikre at barn får sine lovpålagte rettigheter i Bærum kommune?

Les også

Et godt barnevern i Bærum