Verdiene er planskapte ved at verdien av en tomt ikke blir bestemt av tomta i seg selv, men hvor tomta er og hva du får lov til å bygge på den. En økning av tillatt boligbygging på Fornebu fra dagens ramme på 6 300 til 11 000, kan gi utbyggerne en ekstra inntjening på rundt 50 milliarder kroner.

Ser vi på hva utbygger og grunneier vil sitte igjen med etter at kostnader er dekket, kan vi sammenligne med salgsprisen for nye boliger på Spikkestad i nye Asker, der boliger skal selges for 3–3,5 millioner: Tror folk i Asker vil flytte til disse lavpris-leilighetene i Spikkestad. (Budstikka 3/3-19)

Tilsvarende pris på Fornebu vil trolig ligge i området 8–10 millioner.

Muligens er det noe dyrere å bygge på Fornebu. Men tomtene er kjøpt med utgangspunkt i dagens reguleringsplan eller ut fra tidligere plan som bare åpnet for et par tusen boliger.

Det er da neppe urimelig å anta at en økning på 4 700 boliger kan gi en ny profitt for utbyggere på Fornebu rundt 15–25 milliarder kroner. I tillegg til det en tjener på den utbygging som allerede er vedtatt og næringsarealer.

Bakgrunn:

I land som Danmark, Nederland, Tyskland eller Storbritannia ville en betydelig del av disse verdiene brukes til å sikre en stor andel rimelige boliger. Markedet skal ikke tillates å skape for store geografiske klasseskiller. All slags folk skal ha mulighet for å bo overalt fordi store geografiske klasseskiller er uheldig, for alle.

Utbyggingsavtaler med krav om rimelige boliger ble her forbudt i 2006. Forbudet forhindrer som eksempel at Bærum kommune kan inngå nye og mer omfattende avtaler enn den avtalen kommunen har fra før med Obos. En avtale som i det minste har sikret noen få relativt rimelige leieboliger for ungdom, også på Fornebu.

Les mer på budstikka.no/debatt

Forbudet i plan og bygningsloven gjelder også for å forhandle frem bidrag til såkalt sosial infrastruktur, som barnehager, skoler og sykehjem. Bærum har imidlertid fått dispensasjon fra dette forbudet, og det er avtalt bidrag til sosial infrastruktur fra både Obos, Selvaag og Aker. Relativt lite penger i forhold til mulig gevinst, men viktig nok for Bærum.

Bærum burde da kunne få dispensasjon fra plan og bygningsloven til et samfunnsmessig viktigere formål, avtaler om et betydelig antall rimelige boliger som en andel av de nye boligene som man nå ønsker å åpne for på Fornebu. Gode, inkluderende boområder i et område som Fornebu, med plass til all slags folk, er viktig ikke bare for Bærum, men for hele Oslo-området.

Kommer ikke slike avtaler på plass er det bedre at en i denne omgang ikke åpner for utvidelse av byggevolum på Fornebu i det hele tatt. Kommunen bør da vente til det etableres et politisk flertall som forstår at å stanse den tiltagende segregeringen vi ser i Oslo-området er noe av det viktigste vi kan gjøre for å videreutvikle noe av det beste i norsk tradisjon, et samfunn med relativt små forskjeller, ikke bare økonomisk, men også geografisk.

Les flere innlegg av Stein Stugu