Vi får fremdeles ikke vite hva Asker oppnår med de forebyggende tjenestene til de eldre.

Cecilie Lindgren (H) har i Budstikka 6. juli et tilsvar til mitt innlegg (23. juni) om at Asker kommune «kaster bort» penger i den forebyggende eldreomsorgen. Som ventet kan Lindgren ikke dokumentere hvilke resultater den forebyggende eldreomsorgen i Asker har gitt.

Jeg gjentar at forebyggende eldreomsorg i Asker har klare målsettinger beskrevet i bakgrunnsmaterialet for kommunens temaplan «Leve hele livet».

Forebyggende eldreomsorg skal:

  • gi innbyggerne et kontaktpunkt i kommunen
  • bidra til refleksjon over egen helse og valg for fremtiden
  • være en arena for å vurdere hensiktsmessige tjenester i samarbeid med bruker
  • gi kommunen innsikt i innbyggernes behov og utfordringer
  • gjøre at tjenesten også kommer i kontakt med pårørende, som gir mulighet til tidlig innsats også rettet mot disse
  • være en arena for rekruttering av frivillige

Alle disse målsettingene kan etterprøves, men det er tydeligvis ikke gjort. I regjeringens stortingsmelding «Leve hele livet» står det tydelig at alle tiltak i eldreomsorgen løpende må følges for å se om vi oppnådde det vi ønsket. Asker synes ikke å ha tatt dette på alvor.

Hva Lindgren beskriver, er flere av de tilbudene Asker har til de eldre. Men dette er opplysninger om aktiviteter og ikke om resultatene (effekten) av aktivitetene. Det er fint med aktiviteter, men vi vil vite hva vi oppnår med aktivitetene for å se om pengene er vel anvendt.

Ut fra at andelen eldre over 80 år med sykehjemsplass eller hjemmetjenester er blitt redusert senere år, trekker Lindgren den konklusjonen at forebyggende eldreomsorg har bidratt til dette. Før vi har et grunnlag for å hevde dette, fremstår påstanden som en slags ønsketenkning.

Lindgren avslutter med å nevne at kvaliteten på den forebyggende eldreomsorgen kartlegges gjennom spørreundersøkelser. Spørreundersøkelse er imidlertid en ganske komplisert undersøkelsesmetode, og uten at en kjenner de forholdene undersøkelsen er gjort under, kan vi vanskelig bedømme om resultatene er å stole på.

Slik Lindgren beskriver spørreundersøkelsene, får en inntrykk av at disse er gjennomført i de eldregruppene som nettopp har tatt imot kommunens forebyggende eldreomsorg. At mange eldre da er fornøyd, sier ingenting om langtidseffekten av den forebyggende eldreomsorgen. Det er jo det som er det viktige.

Hensikten med all forebyggende tjeneste er at det skal gå «bedre videre i livet» for de som får tjenesten, sammenlignet med de som ikke får den.

Det er beklagelig at Lindgren synes å være tilfreds med dagens tilbud i den forebyggende eldreomsorgen, uten å ville undersøke hvilke effekter tilbudet egentlig har.

Om ikke Lindgren tar tak i dette, utfordres kommunestyret til å gripe inn for å hindre at Asker ikke fortsetter å kaste bort penger som skulle kommet de eldre til gode.

Les også

Det må skje et taktskifte i eldreomsorgen i Asker