Bærum skal være en klimaklok kommune, og en viktig del av dette arbeidet er å ta vare på natur- og dyreliv i kommunen.

En måte å gjøre dette på er gjennom frivillig vern. I tiden fremover skal vi politikere vurdere om Lysakervassdraget skal vernes. Høyre er positive, men krever at det tas hensyn til både brukere av området og naboer.

Statsforvalteren tok i 2020 initiativ til frivillig vern av Lysakervassdraget i Oslo og Bærum. Oslo ga tilslutning til å starte en verneprosess i mars, og i sist møte i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtok vi at Bærum også skal starte verneprosessen.

Les også

Varig vern av Lysakerelven?

Vi går nå inn i en prosess som vil resultere i frivillig vern, dersom vi blir enige om klausulene. Området som vurderes å vernes, eies av Bærum kommune og utgjør cirka 250 dekar mellom Griniveien i nord og Fåbrofossen i sør.

Dette området er verdifullt av flere grunner. Det har store naturverdier – både i form av skog og vakre planter, men også i form av et rikt dyreliv.

Flere av artene som lever her, er rødlistet og er viktige å ta vare på. Men like viktig er området som frilufts- og rekreasjonsområde.

Lysakervassdraget byr på noen av Bærums vakreste friluftsopplevelser og er svært viktig som turområde og som en grønn lunge i Bærum Øst.

Et frivillig vern innebærer at man får et varig vern av alle typer naturinngrep, blant annet hugst og tekniske inngrep. Når vi nå går inn i en prosess sammen med Statsforvalteren med en målsetting om å verne Lysakervassdraget, er det derfor viktig å sikre at området beholder eller får forsterket sine friluftsverdier.

Vi fikk derfor vedtatt at et eventuelt vern ikke skal gå ut over fritids- og turtilbudet langs Lysakerelva, og at kommunen skal kunne utbedre og vedlikeholde stier og andre områder som benyttes av allmennheten.

Det er for eksempel ikke aktuelt å risikere at stier gror igjen på grunn av for strenge verneregler.

Høyre ba også administrasjonen om å kartlegge behovet for å oppgradere og utbedre stinettet, slik at vi får en bedre oversikt over tilstanden.

Dersom området vernes, betyr det at Bærum vil få utbetalt en engangssum fra staten. Disse midlene ønsker Høyre skal brukes for å oppgradere stiene, slik at fremkommeligheten blir bedre.

Lysakervassdraget har mange naboer som bor tett innpå et eventuelt fredningsområde. I hovedutvalget ble det vedtatt at det må jobbes for at ulempene ved et vern blir minst mulig for disse naboene, blant annet når det gjelder avgrensningsområdet.

Lysakerelva er et fantastisk frilufts- og naturområde, og et vern vil sikre at området forblir vakkert og unikt også for fremtidige generasjoner.

Høyre kommer imidlertid til å følge verneprosessen tett og sikre at det kommer på plass klausuler som gjør at området forblir minst like bra for brukerne som i dag.

Les også

Naturen langs Lysakerelva må vernes