Høyre er det desidert største partiet i Bærum og er dermed det partiet som har det største ansvaret for arealpolitikken i Bærum.

Med utgangspunkt i to nylige saker håper Naturvernforbundet i Bærum at Høyre fremover vil prioritere bevaring av natur og dyrket mark.

Vi håper også at det betyr at den endelige arealdelen av kommuneplanen vil bli enda grønnere enn forslaget var.

Et jorde på Gjettum gård lå inne som et fremtidig boligområde i gjeldende arealplan. Da saken nylig ble behandlet i planutvalget, ble jordet tilbakeført til landbruksformål fordi Høyre gikk inn for det.

Først sa politikerne ja til boligutbygging. Så kom kontrabeskjeden: – Totalt uforutsigbare

Stopper bygging av boligblokk – utbygger freser mot Høyre

Mellom Gamle Ringeriksvei 30 og Frøytunveien på Bekkestua ville utbyggeren legge en blokk i et skogholt, men Høyre satte foten ned.

Takk for det, Høyre! Nå er vi spente på hva Høyre bestemmer seg for i de sakene vi tar opp nedenfor.

Men først, det er noen som hevder at når et område ligger inne som et fremtidig boligområde eller andre formål i den vedtatte kommuneplanens arealdel, så er dette bindende.

Da kan vi sitere jurist Fredrik Holth på NMBU (gjengitt på miljøorganisasjonen Sabimas nettside):

«Inntil det er gitt byggetillatelse, står kommunen fritt til å føre eldre reguleringsplaner tilbake til naturformål.»

Så til eksemplene. Vi begynner med Vallerveien 146. Skogen her består av kalkgranskog og kalkedelløvskog. Begge er rødlistede. Saken skal opp i planutvalget i Bærum torsdag 23. mars.

Kommunedirektøren anbefaler at utbygging vedtas, til tross for at rapporten om naturverdier påviser alvorlig miljøskade. Hva sier Høyre?

I Gjettumveien 90 var det tidligere en stor eplehage. Den er ikke holdt i hevd, men er per definisjon et jordbruksområde som må bevares, på samme måte som jordarealene på Gjettum gård.

Ved Blåveisstien nedenfor er det registrert gammel lågurtgranskog av høy kvalitet og kalkgranskog. Planområdet grenser dessuten til Kolsås-Dælivann landskapsvernområde med sitt rike naturmangfold.

Hvis naturverdiene i Gjettumveien 90 ikke er tilstrekkelig kartlagt, må dette gjøres før planen politisk behandles. Vil Høyre her ta hensyn til landbruk og natur?

Nå er vi spente på hva Høyre bestemmer seg for i de sakene vi tar opp.

Godthaab Helse og Rehabilitering vil bygge boliger på sin eiendom. Boligene vil legge beslag på frisk kalkedelløvskog.

Forslaget legger opp til en nedbygging av sjelden og rødlistet natur som Bærum kommune har forpliktet seg til å ta vare på.

Godthaab ønsker å bygge boliger for å finansiere videre virksomhet. Men å bygge ned natur for å finansiere helsevirksomhet er ikke en holdbar arealforvaltning. Hvordan konkluderer Høyre i denne saken?

Landbruksavdelingen i kommunen sendte som innspill til arealdelen av ny kommuneplan at Østre Jong/Bjørnegård må endres arealformål tilbake til landbruk, men det ble avvist.

Området er fulldyrket, og landbruksavdelingen begrunnet sitt innspill med at alle landets kommuner er bedt om å ta ansvar for å ivareta jordvern.

Vi minner også om at Jong/Bjørnegård er med i prioriterte større kulturmiljøer i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum. Hva lander Høyre på her?