Her er ordet som vil dominere Bærums-politikken frem til sommeren: parkering!

I juni skal det vedtas en juridisk bindende norm for hvor mange parkeringsplasser det skal tillates i fremtidige boligprosjekter. Slaget om parkeringsnormen vil mest av alt stå innad i styringspartiet Høyre. Der spriker det kraftig med svært ulike meninger om hvor restriktive de skal være i årene som kommer.

To store hensyn er på kollisjonskurs: klimamålene og parkeringsdekningen. Bærum har svært ambisiøse mål for årene som kommer. Klimagassutslippene skal reduseres med 65 prosent innen 2030, kommunen skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og på Fornebu er det nullutslipp som gjelder.

For å få til dette kan ikke bilparken vokse i takt med befolkningen.

Ingen snakker varmere om klimamålene enn ordfører Lisbeth Hammer Krog, men når det kommer til vedtakene, sleper partiet hennes beina etter seg.

Det kom godt til syne under første runde om Kalkbyen på Franzefoss torsdag. Her skal det bygges 1.300 til 1.600 boliger. I forslaget legges det opp til vesentlig færre parkeringsplasser enn det kommunestyret har vedtatt som førende for utbyggingen.

To store hensyn er på kollisjonskurs: Klimamålene og parkeringsdekningen.

Forslaget, som ser bort fra det tidligere vedtaket, er utarbeidet i nært samarbeid med administrasjonen i kommunen. Når administrasjonen går i en annen retning enn det politikerne vedtar, skaper det irritasjon.

Administrasjonens begrunnelse er at en så høy parkeringsdekning vil gjøre det vanskelig for kommunen å oppnå målene om grønn mobilitet, altså at langt flere skal sykle eller gå. Siden det ennå er lenge til Franzefoss skal bygges ut, bør det være mulig å stoppe opp og spørre seg om det som ble vedtatt for noen år siden, er like klokt i dag.

Les også

Merkelig signal om klimastrategi

Høyre må bruke de neste ukene på å veie disse hensynene opp mot hverandre. Dessuten må de håndtere noe langt tyngre: innsigelser fra Statens vegvesen og Viken fylkeskommune mot den parkeringsnormen partiet har sendt ut på høring.

Administrasjonen i Bærum kommune innstilte på at det bør bygges svært få parkeringsplasser per ny bolig i fremtiden. Særlig gjelder dette de byene som vokser frem i Sandvika og på Fornebu. Men dette ble for strengt for Høyre, og de fikk flertall for også å legge ut på høring et forslag med langt flere parkeringsplasser.

Det er dette som møter motstand hos overordnede myndigheter. Her forventes det at Bærum følger opp kravet om å redusere biltrafikken, når det investeres for flere titall milliarder i E18 og Fornebubanen og annen kollektivtransport.

Hvor vanskelig disse vurderingene er for Høyre, ble tydelig onsdag. Partiet ville ikke vedta en temaplan for parkering, kun ta den til orientering, fordi den også inneholdt en rekke tiltak. Dermed kritiseres de for beslutningsvegring.

Når Høyre ikke vil vedta en slik strategisk plan, blir det enda mer krevende når det kommer til parkeringsnormen. Den inngår i kommuneplanens arealdel, som er juridisk bindende.

Det skal manøvreres mye i Høyre frem til kommunestyrets vedtak i juni om partiet skal unngå parkeringskaos.

Red.anm.:

I en tidligere versjon ble det opplyst at Statsforvalteren har fremmet innsigelse mot parkeringsnormen. Det korrekte skal være Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.