Mens E18-prosjektet skrider frem, er flere store spørsmål uavklart på Høvik. Spørsmål som har stor betydning for hva som er mulig å få til her den dagen første etappe av E18 står ferdig.

Det er ikke mange dagene siden det ble landet at den planlagte sykkelekspressveien skal gå gjennom Høvik sentrum. Det skjedde etter at Statens vegvesen hadde flagget at de ville legge denne nord for E18, stikk i strid med Bærum kommunes ønsker.

Parallelt med at denne saken fant sin avklaring, dukker det løpende opp nye problemstillinger. En er hvor mye vei som skal bygges på overflaten når E18 legges i tunnel. Statens vegvesen mener at lokalveien må fungere som avlastningsvei når Høviktunnelen er stengt. De vil ha fire felt, hvorav ett i hver retning forbeholdes kollektivtransport.

Det er to felt mer enn mange har sett for seg, og planene er blitt omtalt som «det glade vanvidd». E18-sjef Tom Hedalen har spissformulert svart at Statens vegvesen ikke skal bygge en krøttersti.

Realismen i disse planene avgjøres først når de store Høvik-spørsmålene er avgjort.

Et annet spørsmål er en gang- og sykkelbro over E18. Denne er sterkt ønsket av innbyggerne, men igjen blir det en diskusjon om hvem som skal ta ansvaret for denne. Hedalen sier Statens vegvesen har mer enn nok med E18 til å bidra til en slik løsning.

Samtidig vet vi også at det er et markant krav om å fjerne dagens bro over E18. Dette er beskrevet som det aller viktigste for nye Høvik, fordi det vil gi mye bedre forutsetninger for sentrumsutvikling. De første skissene til dette er for lengst laget.

I sum er noe avklart, men store og viktige spørsmål gjenstår. Dette er spørsmål som nødvendigvis trenger en avklaring før de endelige planene kan utformes, for her er det flere scenarioer. Det sier seg selv at det er viktig å vite om det skal bygges to eller fire felt. Akkurat som E18-broen vil båndlegge store arealer, hvis det ikke finnes løsninger for å fjerne den.

Midt i dette pågår det en stor og levende diskusjon rundt hva Høvik skal bli i fremtiden. Realismen i disse planene avgjøres først når de store Høvik-spørsmålene er avgjort. I denne fasen er det svært viktig at Bærum er tydelige på hva de vil.