Bakteppet er Klimaforliket og Nasjonal transportplan, som slår fast at reiseveksten i storbyområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange – det såkalte nullvekstmålet. Bærums mål er å øke sykkelandelen i disse områdene fra rundt 3 prosent i dag til 20 prosent ved utgangen av planperioden.

Det innebærer om lag en åtte-dobling av antall sykkelreiser fra dagens nivå og er en svært ambisiøs målsetning, men mulig å nå ved å prioritere tiltak som endrer folks reisevaner.

Bakgrunn:

Erfaring fra andre kommuner viser at det er mulig å få til store endringer i sykkelandelen på kort tid. I Trondheim viste reisevaneundersøkelser i 2013 at målrettet satsing hadde bidratt til 33 prosent flere sykkelturer og 11 prosent færre bilturer siden 2010. I Stavanger økte sykkelandelen fra 5 prosent i 2009 til 8 prosent i 2013 og i Kristiansand fra 8 prosent til 10 prosent i perioden 2009-2014. Den svenske byen Umeå hadde i 2014 en sykkelandel for hverdagsreiser på 29 prosent, noe som er resultat av målrettet satsing.

En av de viktigste prioriteringene i den nye strategien er fremkommelighet for sykkel, spesielt til og rundt kollektivknutepunkter. Det vil gjøre det mer attraktivt for flere å benytte sykkel til hele eller deler av reiser til arbeidssted, noe som utgjør en stor andel av folks daglige transportbehov.

Eksempler på konkrete tiltak som bygger opp under strategien er standardheving på sykkelveier som fører til kollektivtransport, bl.a. på Fornebu, Eiksmarka, Østerås og i Sandvika, etablering av sykkelhoteller og nye bysykkelordninger.

En annen sentral prioritering er økt trafikksikkerhet for syklister. Blant de farligste strekningene for syklister som skal fra Bærum mot Oslo er Professor Kohts vei mot Lysaker og Grini-veien fra Eiksveien mot kommunegrensen til Oslo. Siden dette er fylkesveier er utbedringer et fylkeskommunalt ansvar, men kommunen har presset på for kravene fra Syklistenes landsforening om egne sykkelfelt- og traseer.

Begge prosjektene er nå prioritert, med en samlet kostnadsramme på rundt 300 mill. kroner. Et neste prosjekt som bør settes på den fylkeskommunale prioriteringslisten er gang- og sykkelvei langs Vollsveien fra Jar mot Lysaker.

Partiet MDG forsøkte i et leserinnlegget  Sykkelstrategi på felgen  i Budstikka 16. mars å skape et inntrykk av at det ikke satses på sykkel i Bærum. Sannheten er at satsingen er historisk sterk, enten den måles i målformuleringer, tiltak, handlingsplaner eller penger. Det er trist at MDG velger å snakke ned sykkelsatsingen, og de bør kanskje minnes på at markedsføring av sykling gjennom å bygge kunnskap og engasjement i befolkningen er et av strategiens satsingsområder.

Høyre er på sin side tilfreds med tilslutning til en strategi som vil gjøre det enklere og mer attraktivt å være syklist i Bærum, enten man er på vei til kontoret ikledd tettsittende shorts eller vil sykle til butikken i sid kjole.

Les også:   Venstre er Bærums sykkelparti