«De kan få den fargen de ønsker – så lenge den er svart», var svaret Henry Ford ga da han ble spurt om hvilke påvirkningsmuligheter kjøperne hadde på utseendet til T-Forden de kjøpte.

Omskrevet til arealpolitikken i Bærum kan man si: Bærums politikere kan føre den arealpolitikk de ønsker – så lenge kommuneplanens arealdel følger det som er bestemt i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Bakgrunnen er at i 2019 godkjente et flertall i Bærum kommunestyre Byvekstavtalen som forplikter Bærum kommune til å følge regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Dette regionale planverket er utviklet, eies og styres av Oslo og Akershus fylke (Viken).

Et tungtveiende argument for denne avtale­inngåelsen (i tillegg til «nullvekstmålet») var ønsket om å sikre statlig delfinansiering av Fornebubanen på inntil cirka 8 milliarder kroner.

Pensjonistpartiet har ved flere tidligere an­ledninger påpekt at denne Byvekstavtalen med­fører at Bærums politikere ikke lenger er «herre (frue) i eget hus».

Les også

Ny milepæl for Sandvika by

Ved hver korsvei har dette blitt kontant imøtegått av ledende politikere som var/er i favør av avtaleinngåelsen. Det hevdes bramfritt at Bærums politikere ikke har mistet kontroll og/eller at Byvekstavtale ikke flytter beslutnings­myndighet ut av kommunen.

Mon det? Pensjonistpartiet konstaterer at vi som parti nok har et litt avvikende syn på hva kontroll og handlings­rom innebærer.

Et nylig eksempel på at virkeligheten ser noe annerledes ut enn det som predikes, er beskrevet i Budstikka mandag 7. november. I artikkelen om utbyggingen rundt Eiksmarka T-banestasjon fremgår det at kommunen har vurdert utbyggers planinitiativ, med 14 boligenheter i to rekkehus, som en passende tett utbygging – tilpasset området.

Både Stats­forvalteren og fylkeskommunen er imidlertid misfornøyd – fordi forslaget inneholder for få boliger.

Les også

Hyyysjjj … ikke prat om det

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus krever nemlig tett bystruktur ved alle holde­plasser og stasjoner på det banebaserte kollektivsystemet. «Eplehage­fortetting» skal unngås. Innsigelser er varslet dersom utbyggingsplanene ikke endres.

Pensjonistpartiet mener dette føyer seg inn i rekken av eksempler på hvordan sentrale myndig­heter prøver å overstyre lokaldemokratiet i Bærum.

Saken underbygger også relevansen av vårt stand­punkt om at Byvekstavtalen må reforhandles ved første gitte anledning – slik at kommunens politikere igjen kan få nødvendig handlingsrom til å bevare Bærums egenart i henhold til hva Bærums befolkning ønsker.

Les også

Byvekstavtale opp i Bærum formannskap