Bærums temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for 2023–26 er vedtatt.

Hvert fjerde år vedtar Bærum kommune temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen for 2023–26 har visjonen «aktiv hele livet», og det er viktig at kommunen har en helhetlig og god plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv med målsettinger, strategier og tiltak.

Attraktive områder og anlegg for utøvelse av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er svært viktig for befolkningens trivsel og helse og er et viktig bidrag for å skape gode lokalsamfunn.

Det er en verbaldel i temaplanen som er ganske omfattende, og som vektlegger at vi som kommune skal legge til rette for at innbyggerne kan være fysisk aktive med de forutsetningene de har.

Turgåing i nærområdene og i marka er den mest populære aktiviteten for voksne, og i en befolkningsundersøkelse fra 2013 svarer 86 prosent at de er fornøyd med muligheten for å drive fysisk aktivitet i sitt nærmiljø i Bærum.

I ungdomsundersøkelsen fra 2019 ser vi at ungdom i Bærum trener mer enn ungdom ellers i landet. 68 prosent oppgir å være med i frivillige organisasjoner, og 19 prosent har vært med tidligere. Om lag 50 prosent oppgir at de er aktive i idrettslag minimum fem dager i måneden.

I idrettsindeksen for Bærum svarer 84 prosent av ungdom i alderen 13–19 år at de er aktive i idretten. For barna i alderen 6–12 år er tallet 135 prosent. Det er umulig vil mange si, men det er slik at de som er aktive i flere idretter, telles flere ganger.

Idretten i Bærum har imponerende oppslutning, 57.469 medlemskap fordelt på 112 idrettslag og om lag 60 idretter. 970 frivillige årsverk legges ned for idretten i Bærum. Imponerende!

Vi har god oversikt over hvilke anlegg vi har underdekning på, både for organiserte og egenorganiserte. Vi fortsetter arbeidet med å styrke satsingen på små som store anlegg i den kommende fireårsperioden.

For mange er denne planen først og fremst en anleggsplan, langtidsplan og en tiltaks- og aktivitetsplan. Kulturdepartementet krever at det foreligger en vedtatt kommunal plan for at anlegg i Bærum kommune skal kunne tildeles statlige spillemidler, en meget viktig finansieringskilde i tillegg til kommunale midler.

I sum vil planen gi oss god utvikling både når det gjelder idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg.

Forslaget til denne planen ble utarbeidet av natur og idrett (nå en del av miljøtekniske tjenester) og Folkehelsekontoret. Det ble mottatt mange innspill til planen.

Bærum Idrettsråd og Bærum Natur- og friluftsråd har vurdert og prioritert innkomne prosjekter til anleggsplanen i samspill med administrasjonen, og det ble oppnådd enighet.

Når vi har havnet i den gode situasjonen at det er oppnådd enighet, tenker jeg at det beste vi som politikere kan gjøre, er å klappe for det gode samarbeidet man har fått til og stemme forslaget til plan rett igjennom.

Det ble også i stor grad gjort ved utvalgsbehandlingen i august og i kommunestyret 7. september.

I sum vil planen gi oss god utvikling både når det gjelder idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg. Alt fra gapahuker og turveier, snøproduksjonsanlegg, kajakkbrygger og vassdragsled, orienteringskart og kunstgressbaner, til idrettshaller og Nadderud stadion står på planen.

Her er det mye å glede seg over. Jeg håper at akkurat du får lyst til å være aktiv i Bærum. Tilbudene er mange, året rundt.