Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesveien Elias Smiths vei/Engervannsveien er også en bygate i Sandvika sentrum med fartsgrense 50 km/t.

For å «tilrettelegge for trygg ferdsel for myke trafikanter og et attraktivt sentrum å oppholde seg i», ønsker Bærum kommune at fartsgrensen reduseres til 30 km/t i denne gaten.

Det er i dag ingen tilrettelegging for syklende på denne strekningen, bortsett fra gang- og sykkelvei fra Tronstadbroen østover mot Engervannet.

«Siden gaten mangler slik tilrettelegging, og det også synes vanskelig å få etablert tosidig sykkelfelt på hele strekningen, tilsier dette at både trafikkmengde og fartsgrense må reduseres», skriver kommunen i et brev til Viken fylke.

De trekker også frem de mange gangfeltene i Elias Smiths vei, og at særlig elever på Sandvika videregående skole krysser veien både før og etter skolen – men også i friminuttet midt på dagen.

– Her bør fartsgrensen senkes til 30 km/t

Kommunen mener lavere fartsgrense og færre biler gjennom Sandvika vil gjøre det mer attraktivt for myke trafikanter. Syklister er derimot ikke overbevist.

For abonnenter