På dette historiske bildet har Budstikka samlet stortingsrepresentanter fra Asker og Bærum som fra 1965 og frem til i dag har satt lokale saker på dagsorden.


Vi har stilt dem følgende spørsmål:

Hva er det viktigste du fikk til for Asker og Bærum da du satt på Stortinget?

Hva er du skuffet over at du ikke fikk til?

Hva ville du kjempet for om du satt på Stortinget nå?


Representanter som sitter i nåværende periode fikk følgende spørsmål:
Hva er det viktigste du ønsker å få til for Asker og Bærum i denne stortingsperioden?

Årstallene viser til hele perioden, også tiden som vararepresentant.

Helen Bøsterud (Ap), Bærum, 1977-1993:
– Jeg er glad jeg fikk være med på å vedta lov om selvbestemt abort i 1978. Jeg er også glad for at vi styrket UPs trafikksikkerhetsarbeid og satte fartsmålerne på veiene. Begge deler kom Bærums befolkning til gode på ulike vis.

– Sitter ikke igjen med noen stor skuffelse. Jeg er realist.

– Jeg ville kjempet for at lov om selvbestemt abort ikke svekkes, et godt lokalsykehus, bedre kollektivt transportsystem og en god skole med gratis leksehjelp for dem som trengte det.

Kaci Kullmann Five (H), Bærum, 1977-1997:
– Som stortingsrepresentant og sentral i partiledelsen følte jeg et sterkt ansvar for å finne løsninger for landet, ikke bare for eget valgdistrikt. Stortinget og regjeringen er de eneste politiske instanser som skal se helheten i politikken. Det mener jeg er svært viktig.

– Jeg deltok aktivt i å få til løsninger som skulle gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet ved bedre boligsparing for ungdom og avskaffelsen av det grå boligmarkedet som hadde gitt fordeler til boligsøkere med kapitalsterk familie og kontakter.

– Jeg var svært skuffet over at Norge ikke ble medlem av EU i 1994 og dermed kunne få medinnflytelse samt ta medansvar i utviklingen av Europa.

– Bedre skinnegående kollektivløsninger i Bærum. Det er en skam at ikke Kolsåsbanen blir forlenget til Rykkinn. Ved å velge en trasé for ny Ringeriksbane som gir tilbud til Rykkinn/Bærums Verk området kan vi få en miljøvennlig transportløsning for mange innbyggere i Bærum.

Siri Hall Arnøy (SV), Asker, 2001-2009:
– Jeg er stolt over at vi fikk økt satsing på tog, og at vi la grunnlaget for elbil-fordeler som har gjort Asker og Bærum til en verdensledende elbil-region.

– Jeg er skuffet over alt vi ikke fikk til med Kolsåsbanen.

– Jeg ville ha kjempet for at vi skal til nullutslippssamfunnet innen 2050, fordi jeg mener klimaendringene er den største trusselen vi står overfor. Vi må bygge flere plusshus som på Kjørbo. Jeg ville også vært opptatt av et rettferdig samfunn der alle får muligheten til å være med.

Budstikka har stilt representantene følgende spørsmål:

Hva er det viktigste du fikk til for Asker og Bærum da du satt på Stortinget?

Hva er du skuffet over at du ikke fikk til?

Hva ville du kjempet for om du satt på Stortinget nå?


Representanter som sitter i nåværende periode fikk følgende spørsmål:
Hva er det viktigste du ønsker å få til for Asker og Bærum i denne stortingsperioden?

Borghild Tenden (V), Bærum, 1997-2013:
– Jeg benyttet enhver anledning til å sette Asker og Bærum på kartet og påpeke utfordringene spesielt innenfor samferdsel. Jeg snakket mye om kollektivtrafikk, og viktigheten av Kolsåsbanen, Fornebubanen og kollektivfelt på en ny E18

– Fornebubanen. Der sviktet de rødgrønne både i fylket og i regjering. Den kunne vært bygget for lenge siden.

– Jeg ville fortsatt vært en pådriver for kollektivtrafikken, som er avgjørende for fremkommeligheten i Asker og Bærum. I tillegg ville jeg brukt mer tid på verdiskapning i sentrale strøk. Det at kommunene får beholde mer av selskapsskatten slik at de har noe igjen for å tilrettelegge for næringsliv og bedrifter,

Are Helseth (Ap), Bærum, 2009-2013:
– Trygge driftsrammer for Bærum sykehus ved at planer om ett felles Vestre Viken-sykehus ble skrinlagt. Arbeidet sammen med rødgrønne kolleger for å få første store bevilgning til ny E18. Ellers helheten i politikken gjennom mange typer saker slik at arbeidsledigheten i Norge, Asker og Bærum var historisk lav.

– Ønsker alltid at store saker skal gå raskere, men demokrati tar tid.

– Jeg har arbeidet mye med fornyelse av grunnloven. En oppdatert språkdrakt vil gjøre grunnlovsteksten forståelig for oss alle. Og menneskerettighetene bør tydeligere beskrives i grunnloven.

Leif Frode Onarheim (H), Asker, 2001-2005:
– Jeg må slå dette sammen; E18 var den viktigste saken. Jan Tore Sanner og jeg hadde enkeltvis, og sammen, en rekke møter og arrangementer for å få E18 inn i NTP. Jeg lyktes ikke i min periode, men jeg våger å tro at noen av argumentene ble forstått og tatt med videre. Nå åtte år senere ser det ut til at strekningen gjennom Bærum og Asker skal utbygges samlet.

– Jeg ville kjempet for å ruste opp Bærum sykehus og gi sykehuset områdefunksjoner og spesialistoppgaver hvor de kan bli ledende i Norge, og bevare psykiatrikompetansen på Blakstad sykehus.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF), Asker, 1985-2005:
– Eg var jo statsråd over halvparten av den tida eg sat på Stortinget og dermed var nasjonal politikk det viktigaste. Men at det også kom Asker og Bærum til gode. Eg kjempa for utbetring av E16 og dobbeltspor til vår del av landet framfor utbetring av E18. No er det E18 sin tur.

Vidar Bjørnstad, (Ap), Bærum, 1993-2009:
– I forhold til spørsmålsstillingen vil jeg generelt si at å være stortingsrepresentant ofte betyr å jobbe i team, enten partipolitisk eller tverrpolitiskspesielt i lokale saker. Det er sjelden et enmannsshow. Men jeg er spesielt fornøyd med at vi tverrpolitisk sikret ny trasé på E16 på strekningen Wøien-Bjørum utenom Skui.

– At arbeidet med Fornebubane ikke ble realisert.

– Det som er bra for Norge er også bra for Asker og Bærum, så i litt usikre tider: Sikring av økonomi og arbeidsplasser. Det er grunnlaget for alle andre gode formål.
 

Hva er det viktigste du fikk til for Asker og Bærum da du satt på Stortinget?

Hva er du skuffet over at du ikke fikk til?

Hva ville du kjempet for om du satt på Stortinget nå?


Representanter som sitter i nåværende periode fikk følgende spørsmål:
Hva er det viktigste du ønsker å få til for Asker og Bærum i denne stortingsperioden?

Torild Skard (SV), Bærum, 1965-1977:
– Antall kvinner på Stortinget økte da jeg ble valgt i 1973, men vi utgjorde bare 15 prosent og kvinnesak var upopulært. Sammen med kvinnene i kommunestyrene i Asker og Bærum etter «kvinnekuppet» i 1971, jobbet vi på tverrpolitisk grunnlag for å få frem kvinnekrav: Selvbestemt abort, fødeplasser, barnetrygd, daginstitusjoner, kvinnekvotering og enkemannspensjon. Vi greide å få sakene på dagsorden, men resultatene varierte. Selvbestemt abort ble nedstemt med én stemmes overvekt i Stortinget i 1974. Men så ble det vedtatt med én stemmes overvekt i 1978.

– I 1973–74 sto Norge på terskelen til oljealderen, men det var ikke mulig å få gehør for tiltak for å begrense de negative konsekvensene av petroleumsvirksomheten: Økt forbruk, press på ressursene og ødeleggelse av miljøet, ikke minst i sentrale strøk. SV ble stående alene i 1973–77 med krav om et tak på utvinningen på ikke mer enn 50 millioner tonn oljeenheter årlig.

– Nå ville jeg kjempe for mer effektivt miljøvern generelt og bedre offentlige kommunikasjoner spesielt.

Paul Chaffey (SV), Bærum, 1989-1997:
– Jeg jobbet mest med utenrikspolitikk, energipolitikk og miljøpolitikk. Jeg bidro til at telemonopolet ble opphevet og at Norge ble med i Verdens handelsorganisasjon WTO. Begge deler er viktig for næringslivet i Asker og Bærum.

– Ringeriksbanen ble vedtatt, men ikke gjennomført på 90-tallet. Nå er den heldigvis med i planene til den nye regjeringen.

– Fornying, forenkling og forbedring av offentlig sektor. Og en kommunereform som gir oss færre og større kommuner med flere oppgaver enn i dag.

Morten Høglund (Frp), Asker, 2001-2013:
– Klarte å få eget parti til å prioritere samferdselstiltak i vekstregionen, noe som vil være viktig nå som vi har samferdselsministeren.

– At vi ikke kom lenger i beslutningsprosess med ny E18 og Fornebubane.

– Jeg ville fortsatt jobbet med ny E18 og Fornebubanen.

Henrik Asheim (H), Bærum, 2013-2017:
– Jeg vil jobbe for å sikre at de gode fagmiljøene ved Asker og Bærum sykehus bevares og videreutvikles for fremtiden.
 

Åsmund Aukrust (Ap) Bærum, 2013-2017:

– Min viktigste sak for Asker og Bærum denne stortingsperioden er å legge til rette for at all vekst i persontrafikken skal være mulig å ta gjennom kollektivtrafikk. Det betyr å realisere Fornebubanen og et utvidet og forbedret tog- og banetilbud i våre kommuner.

Representanter som sitter i nåværende periode fikk følgende spørsmål:
Hva er det viktigste du ønsker å få til for Asker og Bærum i denne stortingsperioden?

Bente Stein Mathisen (H), Asker, 2013-2017:
– Å sikre at samferdselsutfordringene i vårt område blir løst, ny E18 og utbygging av Fornebubanen så raskt som mulig. Jeg vil jobbe for en opprusting av Bærum sykehus, slik at sykehuset også i fremtiden forblir et fullverdig lokalsykehus for befolkningen i Asker og Bærum.

Marianne Aasen (Ap), Asker, 2005-2017:
– I denne perioden håper jeg på ytterligere forbedringer på samferdselssektoren: oppstart av Fornebubanen, ny E18, samt flere innfartsparkeringsplasser.

- Dessuten vil jeg jobbe for å sikre Bærum sykehus en bærekraftig strategi som innebærer forutsigbarhet ¿og investeringer i en moderne sykehusdrift de neste årene.

Hårek Elvenes (H), Bærum, 2013-2017:
– Bygging av Fornebubanen og ny E18 er de viktigste sakene i denne stortingsperioden. Etter at Bærum sykehus gradvis er blitt tappet for funksjoner er det viktig å stå opp for sykehuset for å sikre at 180.000 Innbyggere i Asker og Bærum fortsatt skal ha et godt lokalsykehus.

Hans Andreas Limi, (Frp) Bærum, 2013-2017:
– Det viktigste er å sikre politisk flertall for et bærekraftig E18-prosjekt gjennom Asker og Bærum som ivaretar nasjonale transportbehov og lokale miljøhensyn.
– Regulering og finansiering av Fornebubanen.
– Revidere plan- og bygningsloven så det blir mulig å bygge boliger for unge mennesker.
– Realfagsgymnas på Fornebu.
– Endre inntektssystemet slik at Asker og Bærum får beholde en større andel av verdiskapningen i regionen.
– Fornebuområdets status som et lokalt «Silicon Valley» må forsterkes.