Han leder kommunestyrets hovedutvalg MIK (miljø, idrett og kultur). Til møtet torsdag ble et skisseprosjekt for den nye gravlunden lagt frem.

Gravferdsloven stiller krav til at det i hver kommune skal være gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver opparbeidet for minst 3 prosent av kommunens befolkning.

For at Bærum kommune ikke skal bryte loven, må den nye gravlunden være klar til 2019. Prosjektet har en anslått investeringsramme på 90 millioner kroner.

Naturkvaliteter

Skauge er tilfreds med at skissen for den nye gravlunden benytter kvaliteten i den flotte naturen på Lilleøya på Fornebu.

Seniorlandskapsarkitekt Naomi Wilde ved Bærum kommunes gravferdsforvaltning presiserer at planene som er presentert kun handler om hvordan det regulerte området skal disponeres.

Den detaljerte utformingen av gravlunden kommer som en sak til politikerne til høsten.

Gravfeltet vil neppe inneholde tradisjonelle graver der gravstøtten plasseres der kisten eller urnen ligger i jorden. Men navnet på dem som gravlegges der, vil kunne leses et sted på området.

LES OGSÅ: Planlegger gravlund hvor ingen får egen gravstøtte

Adkomsten til området er via Oksenøyveien fra Forneburingen. Det er kjørbar vei langs gravplassen og ned til Sjøflyhavna forbi Naturhuset.

En ny parkeringsplass ved gravlunden skal også kunne brukes av dem som går tur på Lilleøya.

Kyststien i Bærum kommune går langs hele kystlinjen på Lilleøya. Den går over Oksenøy Marina og krysser gravplassen i nord. Kyststien fortsetter videre sørover til Storøyodden badeplass.

Det er krav i gravferdsloven at det ikke skal gå luftspenn over en gravplass. Dagens høyspentlinje må derfor legges i bakken.

Støy fra sjøfly

På Lilleøya ligger det også en sjøflyplass. Dette kan innebære fare for flystøy på gravplassen og aktivitet og behov for kjøring og transport langs området.

Bærum kommunestyre har vedtatt at sjøflyplassen skal opprettholdes, mens naturvernkrefter forlanger at den fjernes. Saken avgjøres i Kommunal- og planleggingsdepartementet.

Opprinnelig var det meningen at gravlunden skulle inneholde et felt for askespredning. Men dette er ikke tiltatt ifølge lovverket. Kommer det en lovendring, vil et slikt felt kunne innarbeides.