Det er ikke korrekt at Høyre ikke arbeider for å bedre sykkeltraseene langs dagens E18, slik det hevdes i innlegget.

Tvert imot fremmet Høyre i forbindelse med behandlingen av kommunens handlingsplan for sykkel i 2016 et forslag der rådmannen ble bedt om å vurdere kommunale tiltak for å forbedre situasjonen for syklende parallelt med E18, til tross for at disse veistrekningene er Statens vegvesens ansvar. Bakgrunnen var nettopp behovet for midlertidige utbedringstiltak i påvente av ny sykkelekspressvei som del av nye E18 Vestkorridoren.

MDGs innlegg: Hvor langt må det gå før Høyre tar ansvar?

Forslaget fikk støtte fra alle partier, også MDG, som ikke hadde noen egne forslag i sakens anledning.

Det er heller ikke riktig at fylket ikke prioriterer midler til utbedringer for syklister langs E18-aksen. Blant annet er det investert ca. 230 mill. kroner på etablering av tosidig sykkelfelt og fortau langs Prof. Kohts vei på Stabekk, noe som vil innebære en kraftig oppgradering for syklister. Fylket og kommunen samarbeider også om andre prosjekter som står svært høyt på den lokale prioriteringslisten, blant annet etablering av gang- og sykkelvei langs Griniveien mellom Eiksveien og Oslo-grensen og sykkelveinettet langs E16 fra Sandvika mot Wøyen. Også dette prosjekter med kostnader i hundre millioner kroners-klassen som vil bidra til kraftig bedret fremkommelighet for syklister.

Også langs mindre, fylkeskommunale veistrekninger bidrar kommunen med økonomiske midler for å bedre syklistenes kår. Et eksempel er strekningen langs Nadderudveien fra Bispeveien til Dyrefaret, der det er aktuelt med oppgradering fra fortau til separat sykkeltrasé. Et annet interessant initiativ fra rådmannen er å kartlegge forbedret sykkeltrasé fra Bekkestua til Stabekk langs Gml. Ringeriksvei.

Les også: Historisk og realistisk sykkelsatsing

I kommunens trafikksikkerhetsplan er sikringstiltak for syklister et av innsatsområdene. Fylket nominerte Bærum til «Årets trafikksikkerhetskommune» for 2019. I begrunnelsen for nominasjonen ble det systematiske arbeidet styrket trafikksikkerhet for myke trafikanter trukket frem. I tillegg ble det tverrfaglige samarbeidet mellom kommunen, Statens vegvesen og Trygg Trafikk pekt på som et eksempel til etterfølgelse.

Det er trist at MDG stadig snakker ned sykkelsatsingen i Bærum. Realiteten er at det satses mer på sykkel i Bærum enn noen gang før. Det er også bemerkelsesverdig at MDGs korstog mot ny E18 fortsetter, til tross for at prosjektet er vedtatt politisk og sterkt ønsket av et overveldende flertall i Bærum.

Hvis MDG vil bidra til bedre vilkår for syklister som skal fra Bærum mot Oslo bør de arbeide for realisering av prosjektet fremfor å stikke kjepper i hjulene ved enhver anledning. I tillegg bør kanskje MDG konsentrere seg mer om egen politikk og mindre om å snakke ned andres, og som et minimum bidra til et politisk ordskifte basert på fakta.

Les mer på budstikka.no/debatt