Herrene Bjerke/Thalberg i Bærum Frp påstår i Budstikka at resten av kommunestyret har lite fokus på innbyggernes ve og vel («En bil- og parkeringsfiendtlig politikk», 12. mai)!

FNs klimapanel har de siste årene levert dokumentasjon på de stadig økende klimaendringene kloden står overfor. I hele verden jobbes det på spreng for å redusere det uønskede klimaavtrykket vi utsetter kloden for.

Frp ser ut til å ikke dele bekymringen for klodens og derved menneskehetens ve og vel.

Klimautfordringene løses dessverre ikke kun ved ny teknologi eller ved å bytte ut fossildrevne biler med elbiler.

En lang rekke endringer må gjøres for å sikre at verden og Bærum skal bli et godt sted også for kommende generasjoner.

En indikator er den siste folkehelseprofilen. Den viser at Bærum ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet når det gjelder fint svevestøv.

Veitrafikk bidrar mest til svevestøvnivåene, ikke minst med veistøv fra dekk- og asfaltslitasje. Uønsket svevestøv reduserer innbyggernes ve og vel direkte.

I Bærum kommer over 80 prosent av utslippene fra veitrafikk. Vi må derfor ha flere tanker i hodet når vi skal løse denne utfordringen.

Det går faktisk an å sikre innbyggere med funksjonsnedsettelse god mobilitet samtidig som vi tilrettelegger for færre biler i befolkningstette områder. Mange små og kreative tiltak og tjenester viser at dette er mulig.

Når nye boliger planlegges langs Fornebubanen, må bilene få mindre plass.

Mange vil fint klare seg i hverdagen med bane og et kortreist liv i nærområdet. Godt tilrettelagte bildelingsordninger og sikre sykkelløsninger vil løse både kortreist og lengre transportbehov.

Allerede med dagens parkeringsnorm så har flere nybygde sameier på Fornebu overkapasitet på parkeringsplasser.

Eksemplene på vellykkede tiltak for å redusere biltrafikk og parkering i by- og boområder er mange, både i Norge og i utlandet.

Færre biler reduserer ulykker og gir bedre nabolag, mindre utslipp, mindre støy og sunnere luft.

Allerede i 1960 ble handlegaten Strøget i København stengt for biltrafikk. Det er et av de eldste eksemplene på et bilfritt sentrum.

I Barcelona er et stort antall tidligere parkeringsplasser omgjort til åpne torg, tiltak som applauderes av befolkningen.

München har jobbet med bilfrie områder over lang tid, og beboere opplever byen som bedre å leve i.

I indre by i Oslo er også et stort flertall positive til resultatet av færre biler.

Vi må tenke nytt og ikke ensidig se på bilen som menneskets beste venn og den eneste løsningen.

På Fornebu kommer det store flertallet av barna seg til skolene og barnehagene ved gange eller sykkel gjennom Nansenparken som resultat av en god planlegging.

I tillegg er i all hovedsak p-plasser plassert under bakken, noe som gir trygge, stille og miljøvennlige bomiljøer.

EU jobber for 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030. Smarte samfunn krever smarte politikere som evner å tenke nytt og som viser vilje til å teste ut nye løsninger for å bli klimanøytrale innen 2050.

Krevende tider krever hårete mål. Da må vi tenke nytt og ikke ensidig se på bilen som menneskets beste venn og den eneste løsningen.