Utviklingen i Asker sentrum og i Akershus er en direkte konsekvens av Høyres politikk. Høyre sitter fortsatt med ordførerne og makta.

En god plan for hvordan man løser økt behov for transport bør være sentralt i tettstedsutvikling. Vi i De Grønne har gang på gang foreslått tiltak som vil minske belastning på veiene og redusere antall biler i sentrum og som skaper bedre kår for kollektivtransport, sykkel og gange. Både i sentrum og på kryss og tvers av kommunen. Vi ble nedstemt.

Høyres innlegg: Asker-køene trenger raske tiltak

Ingen reise starter på E18. Bilreiser starter i en garasje, i et boligfelt og på gårdsplassen min. Det er ikke veiene som er problemet men antall biler på veiene og for dårlige alternativer. Bredere veier gir flere biler og lengre køer. Flere biler gir støy, støv og forurensning. Det nytter ikke å late som om køproblemene skyldes at kommunen ikke er veieier. Vi trenger et skippertak for grønn byutvikling.

Vi vet at dagens veinett i og rundt Asker har nok kapasitet dersom vi klarer å få flere bilpendlere over på kollektiv, sykkel og gange. Det er her vi må bruke penger og fantasien.

Det nytter ikke å late som om køproblemene skyldes at kommunen ikke er veieier.

En mulighet for å utnytte eksisterende vei bedre ligger i digital innovasjon som Smart Trafikkregulering. Slike systemer gir bedre trafikkavvikling, mindre kø og forrang til bussen – uten ekstra bruk av areal, bommer og betaling. De er utprøvd med hell i andre land. Hva med bildeling og selvkjørende hent-meg-busser?!

I motsetning til H og Frp vil vi i De Grønne redusere billettprisene kraftig og satse massivt på å modernisere kollektivtransporten slik at den blir mer bruker- og behovsstyrt. Veivedlikehold er helt nødvendig.

Men kjære Høyre, bruk nå litt pisk mot bilen i sentrum samt noen millioner til å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for fotgjengere og syklister først!

Jeg ønsker meg tydelig sykkel- og kollektivledelse fremfor ulne interpellasjoner.

Les mer av Hanne Lisa Matt