Kommunestyret i Bærum har blitt ganske flinke til å bruke kunnskap til å formulere overordnede mål, strategier og planer. Alvoret i klima-, miljø- og naturkrisene er i ferd med å synke inn. Man har blitt flinkere til å vise vei – i ord.

Kommunedirektørens folk er veldig dyktige på å kombinere dette utgangspunktet med egen og andres kompetanse og erfaring når de utvikler konkrete løsningsforslag.

Hvorfor er da politikerne i Bærum såpass dårlige på å vedta løsningene de selv har bedt om, spesielt på områder som klima og miljø, naturvern, samferdsel og strategisk bruk av kommunens innkjøpsmakt?

Hvorfor aksepteres kunnskap om forandringsbehov når de store ordene skrives, men ikke når de skal omsettes til handling?

Spørsmålet må først stilles til Høyre, Bærums faktiske styringsparti gjennom to generasjoner.

De kan for tiden få det som de vil i alle saker ved å samarbeide med bare ett annet parti i kommunestyret. Det medfører høy forventning om lederskap.

For en leder fra næringslivet er det frustrerende at Høyre ofte fremstår som drivanker når det er behov for en hovedmotor.

Ja, demokrati er langsomt, og involvering er viktig og verdifullt, men til slutt må det besluttes, skjæres gjennom og handles.

Da må ikke motet svikte. Da må ikke frykten for at noen misliker beslutningen eller trenger litt tid og hjelp for å tilpasse seg, bli dominerende.

Det er forståelig med store interne meningsforskjeller i et parti som Høyre. Det kan gå en kule varmt i de fleste partier om viktige veivalg.

Det må likevel være lov å forvente at spagatøvelsene avsluttes når de store ordene er vedtatt. Hvis ikke blir den strategiske styringen av kommunen svak og styringsdokumenter som kommuneplan, klimastrategi, mobilitetsstrategi og sykkelstrategi av liten verdi.

Vi politikere er ikke valgt bare for å representere våre velgeres prioriteringer og interesser i dag, men like mye for å ivareta dem i et større perspektiv og med en lengre tidshorisont.

Dette ble kraftig understreket i et felles klimaseminar for MDG- og Høyre-politikere i Viken-kommunene nylig. Alle innlegg fra næringsliv, akademia, offentlige utvalg og byggenæringen trakk frem den enkeltes ansvar for å akseptere og bidra til forandring, og politikernes plikt til å lede.

Politikere i Bærum Høyre bør snakke med sine kolleger som var med på seminaret, og la seg inspirere til lederskap.

Dette innlegget handler ikke om at MDG-politikere gjennomgående er mer ambisiøse, utålmodige og handlingsvillige enn det politiske flertallet i Bærum. Det handler om at MDG ønsker sterkere vilje og mer mot til å lede forandring velkommen hos flest mulig politikere i alle partier.

Bærum må bli best på handling, ikke bare på ord.