Onsdag skal bygningsrådet beslutte om forslaget til reguleringsplan skal legges ut på høring.

Det er frykten for enda mer biltrafikk på den smale Solliveien som få naboer til å advare mot planene.

– Vi har lagt opp til en gradvis utbygging på Solli i takt med tiltak på Solliveien, sier Grethe K. Løvald i plan- og bygningsavdelingen.

Klarsignal med bismak

Men det er ikke trafikken hun er mest bekymret for kan sette en stopper for skiarenaen med skytebane for langrenn, skiskyting og hundekjøring i skogsområdet noen hundre meter øst for Solli gård og sør for Vestlia.

Det er eventuelle innsigelser fra Fylkesmannen og fylkeskommunen som det knyttes mest spenning til. Skiarenaen vil nemlig ligge innenfor markagrensen og i området er mange kulturminner.

Skiklubbene i Asker har i mange år ønsket et skianlegg på snøsikre Solli.

Men først i 2012 kunne reguleringsarbeidet starte med klarsignal fra Miljøverndepartementet. Men klarsignalet ble gjort med en rekke forutsetninger.

Sanner må avgjøre

Og går saken gjennom i bygningsrådet onsdag kan det forventes ny behandling til høsten og vedtak i kommunestyret.

– Men selv om Asker sier ja, må vedtaket stadfestes av departementet fordi det ligger innenfor markagrensen, sier Løvald.

Det blir da opp til Jan Tore Sanner å gi endelig ja eller nei.

I Asker følger amdinistrasjonen spent på hva som skjer med skiskytteranlegget på Franskleiv i Vestmarka som ble vedatt i kommunestyret i desember og som Sanners departement må godkjenne, ifølge Grethe K. Løvald.

Det planlegges å utvide dagens utfartsparkering på Solli med 100 plasser, 50 nye langs ny vei opp til skiarenaen og 20 plasser ved arenaen.

I reguleringsforslaget legger rådmannen opp til gradvis utbygging:

  • Skiarena med 20 skyteskiver kan lages uten utbedringer av Solliveien.
  • Før etablering av 70 parkeringsplasser på og opp til arenaen skal det bygges fortau de 420 første meterne av Solliveien til Bergveien.
  • Før nye 100 parkeringsplasser ved dagens utfartsparkering skal det bygges fortau og gang- og sykkelvei videre til Jøssongveien.

Bare klubbrenn

For å begrense trafikken slå fast at det ikke kan arrangeres annet enn rene klubbrenn før parkeringsplasser ved arenaen og maksimalt fem større konkurranser når alle 170 plasser er bygget.

Det er ikke tatt stilling til hvem som skal bygge ut, eie og drifte skiarenaen. Men det er i kommunens budsjett satt av 15 millioner til Solliprosjektet, noe som tilsier tung kommunal involvering.